Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιθεωρήσεις Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι αρμόδιες, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, για την έγκριση, επιθεώρηση και τερματισμό της λειτουργίας προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. Οι επιθεωρήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση κατώτατων επιπέδων λειτουργίας, μεταξύ άλλων, στους τομείς των προσόντων του προσωπικού, της καταλληλότητας των υποστατικών, του ελέγχου της υγείας και ασφάλειας των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα, κ.α.

Κανένα πρόγραμμα Κοινωνικής Φροντίδας δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει εξασφαλίσει έγκριση από τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Τα προγράμματα κοινωνικής φροντίδας περιλαμβάνουν:

- Βρεφοπαιδοκομικούς Σταθμούς
- Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
- Κατ’ Οίκον Παιδοκόμους
- Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
- Κέντρα Ενηλίκων

Τα πιο πάνω προγράμματα διέπονται από τις ακόλουθες Νομοθεσίες:

1. Οι περί Παιδίων Νόμοι

2. Το Περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα ΚΔΠ 262/2011
3. Ο περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Νόμοι Ν. 2(Ι)/96 και Ν.63(Ι)/2011
4. Οι περί Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Κανονισμοί ΚΔΠ 157/97 και Κ.Δ.Π. 144/2011
5. Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι Ν.222/91, Ν.64(Ι)/94 και Ν.65(Ι)/2011
6. Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 213/2000 και Κ.Δ.Π. 141/2011
7. Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι Ν.38(Ι)/97 και Ν.64(Ι)/2011
8. Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 394/2000 και Κ.Δ.Π. 143/2011Information services survey
 • Κατ' οίκον Παιδοκόμοι
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:25 μμ)
 • Κατ' Οίκον Φροντίδα
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:26 μμ)
 • Συμβουλευτικά Κέντρα
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:22 μμ)
 • Κέντρα Ενηλίκων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:26 μμ)
 • Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:26 μμ)
 • Βρεφοπαιδοκομικοί Σταθμοί
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:27 μμ)
 • Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2023 02:37:27 μμ)
 • Σχέδιο Φροντίδας Χήρων Πεσόντων, Συζύγων Εξαφανισθέντων και Γονέων Πεσόντων και Εξαφανισθέντων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2023 01:08:13 μμ)
 • Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας και Έκτακτες Κοινωνικές Ανάγκες
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2023 01:08:26 μμ)


 • Τελευταία Ενημέρωση στις:

  24/01/2024 01:53:31 PM

     Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
  Your Europe

  Back To Top