Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Αποστολή


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποτελούν Τμήμα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Όραμα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι η βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων Υπηρεσιών με στόχο:

- την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και στοχευμένων κοινωνικών υπηρεσιών
- την ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο
- την ενδυνάμωση και διασφάλιση της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, τη βελτίωση της ζωής τους και την ανάπτυξη στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.


Κύρια αποστολή της λειτουργίας των ΥΚΕ είναι η παροχή προσωπικών και κοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνικής περιόδου, ώστε να επιτυγχάνεται:

- η διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης
- η παροχή κοινωνικής προστασίας
- η επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης
- η ισότητα των ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας
- η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
- η προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Οι κύριες λειτουργίες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για επίτευξη των πιο πάνω στόχων αφορούν:

- την ενδυνάμωση της οικογένειας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον σύγχρονο πολυσύνθετο ρόλο της
- τη στήριξη ατόμων και οικογενειών με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα
- τη διασφάλιση προστασίας και φροντίδας παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
- την κινητοποίηση και ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε τοπικό επίπεδο
- την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από κρατικά ιδρύματα και ανάδοχες οικογένειες σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
- την παροχή κρατικής ενίσχυσης προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Εθελοντικές Οργανώσεις που παρέχουν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)
- την εγγραφή και επιθεώρηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας
- την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ως και των μέσων και εργαλείων για επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων τους.


Back To Top