Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και συμπληρώνει τις πολιτικές των κρατών μελών για κοινωνική ένταξη και κοινωνική προστασία.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη έχει θέσει ως στόχο να βγουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άνθρωποι και να αυξηθεί στο 75% η απασχόληση των ατόμων 20-64 ετών. Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ των οποίων η πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας, στηρίζουν την προσπάθεια επίτευξης των στόχων αυτών.

Μέσα από τη δέσμη μέτρων για κοινωνικές επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει οδηγίες προς τα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και τη διά βίου επένδυση στην κοινωνία.

Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν:

Πλαίσιο πολιτικής
  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει ένα πλαίσιο για τη δρομολόγηση και παρακολούθηση των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Τα διάφορα ζητήματα και οι προτεινόμενες λύσεις περιλαμβάνονται στις συστάσεις ανά χώρα.


  Καθώς οι κοινωνικές πολιτικές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων με δράσεις που προβλέπονται στην πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη δέσμη μέτρων για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ταμείων, και ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.


  Πολιτική συνεργασία

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, αξιοποιώντας την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) σε τομείς όπως η κοινωνική ένταξη, η υγειονομική περίθαλψη, η μακροχρόνια φροντίδα και οι συντάξεις (κοινωνική ΑΜΣ).


  Η κοινωνική ΑΜΣ είναι μια εθελοντική διαδικασία πολιτικής συνεργασίας που βασίζεται σε συμφωνημένους κοινούς στόχους και στη μέτρηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων αυτών με βάση κοινούς δείκτες. Η εν λόγω διαδικασία προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, όπως τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.
  Κυπριακή Εθνική Πλατφόρμα για τους Ρομά

  Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αναλήφθηκε το 2011, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ορίστηκαν ως το Εθνικό Σημείο Επαφής για το συντονισμό των πολιτικών για την ένταξη των Ρομά της Κύπρου. Η περίοδος αυτή συνάδει και με την χρονική περίοδο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά. Σύμφωνα με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε τη δέσμευση να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να παρακολουθεί τα μέτρα πολιτικής που υιοθέτησε για την ένταξη των Ρομά σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση.

  Στη βάση της υποχρέωσης μας, το 2012 η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εθνικά μέτρα πολιτικής για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά της Κύπρου, δηλαδή των Κύπριων πολιτών που είναι Ρομά και οι οποίοι σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Συντάγματος είναι μέλη της Τουρκοκυπριακής κοινότητας.

  Περαιτέρω, το 2021 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υπέβαλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το "Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά 2021-2030", το οποίο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία / Υπηρεσίες και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 13/12/2021.

  Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για τους Ρομά θέτει οριζόντιους στόχους που αναφέρονται στη διασφάλιση της ισότητας, της ένταξης και συμμετοχής των Ρομά στην Κυπριακή κοινωνία, μέσω των οποίων στοχεύει να εξασφαλίσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που βασίζεται στην αλληλεπίδραση μέτρων και παρεμβάσεων σε διάφορους τομείς. Οι στόχοι αυτοί αφορούν 5 θεματικές ενότητες, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την στέγαση, την υγεία και την κοινωνική στήριξη.


  Πηγή: https://ec.europa.eu/

  Back To Top