Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων

   Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας διαχειρίζονται δύο Σχέδια Κρατικών Ενισχύσεων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, με βάση τα οποία παρέχονται κρατικές χορηγίες σε Φορείς οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος στον Τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας.

   Δικαιούχοι των Σχεδίων είναι (α) Σωματεία, Ιδρύματα, Οργανισμοί, εγγεγραμμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο και συστηματικά με την λειτουργία προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, (β) Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν προγράμματα στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας και (γ) συμπράξεις των προαναφερόμενων.

   Τέτοια προγράμματα είναι Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων, Κέντρα Ενηλίκων, προγράμματα Κατ' Οίκον Φρονίδας Ηλικιωμένων, Βρεφο/Παιδοκομικοί Σταθμοί, Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, προγράμματα 24ώρης και διημερεύουσας φροντίδας ΑμεΑ, προγράμματα για ασυνόδευτους ανήλικους, θύματα οικογενειακής βίας, κ.α.

   Κρατική ενίσχυση, δίνεται για την ίδρυση, λειτουργία ή επέκταση προγραμμάτων και μπορεί να είναι χορηγία που καλύπτει έξοδα λειτουργίας (μισθοί, τρόφιμα, κλπ), δαπάνες αγοράς εξοπλισμού / επίπλων και δαπάνες για ανέγερση / επέκταση / επιδιόρθωση / αγορά κτηρίων.

   Τα Σχέδια εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

   Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς υποβάλλουν αιτήσεις σε ετήσια βάση, οι οποίες αξιολογούνται από επιτροπή σε Επαρχιακό Επίπεδο των ΥΚΕ, σε Κεντρικό Επίπεδο των ΥΚΕ και τη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Τελική απόφαση για το ποσό έγκρισης προς τον κάθε Φορέα που υποβάλλει αίτηση δίνεται από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

   Οι Φορείς που λαμβάνουν Κρατική Ενίσχυση παρακολουθούνται συστηματικά από Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

   Τα Σχέδια είναι τα ακόλουθα:
   1. Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας βάσει του Κανονισμού 360/2012 της Επιτροπής για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) (γνωστού ως De Minimis). Οι πλείστοι Φορείς εμπίπτουν στο συγκεκριμένο Σχέδιο.
   2. Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας βάσει της Απόφασης 2012/21 .Ε., για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Ενισχύσεις που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ ανά κυλιόμενη τριετία εξετάζονται κάτω από το συγκεκριμένο πλαίσιο, σύμφωνα με την Απόφαση 2012/21/ΕΕ με βάση την οποία υπογράφεται Συμφωνία Ανάθεσης με το Φορέα που λαμβάνει Κρατκή Ενίσχυση.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Back To Top