Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Υιοθεσίες/ Διακρατικές Υιοθεσίες


Ο ρόλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στις υιοθεσίες, καθορίζεται από σχετική νομοθεσία και έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση του καλύτερου συμφέροντος του παιδιού και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του πριν και κατά την υιοθεσία. Με βάση τον περί Υιοθεσίας Νόμο, οι κύριες ευθύνες των Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

- Η μελέτη της καταλληλότητας ατόμων που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν παιδί και η ετοιμασία και επίδοση σε αυτούς αιτιολογημένης έκθεσης.
- Η εξέταση των οικογενειακών συνθηκών των προτεινόμενων επιμελητών (το πρόσωπο υπό την άμεση φροντίδα του οποίου έχει τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανήλικος για σκοπούς υιοθεσίας) και η επίδοση σ’ αυτούς αιτιολογημένης έκθεσης όσον αφορά την καταλληλότητά τους να αναλάβουν συγκεκριμένο παιδί.
- Η εκτέλεση καθηκόντων προσωρινού κηδεμόνα σε περίπτωση ανάληψης γονικών δικαιωμάτων και η υποβολή έκθεσης στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος υιοθεσίας.
- Η διενέργεια τοποθέτησης παιδιών διαθέσιμων για υιοθεσία σε εγκεκριμένα για υιοθεσία άτομα.
- Το συνταίριασμα και η τοποθέτηση παιδιών διαθέσιμων για υιοθεσία σε εγκεκριμένα για υιοθεσία άτομα.


Διακρατικές Υιοθεσίες

Οι Διακρατικές Υιοθεσίες αποτελούν τον κανόνα, αφού στην Κύπρο υπάρχουν ελάχιστα παιδιά διαθέσιμα για υιοθεσία.

Οι Διακρατικές Υιοθεσίες διέπονται από τον περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόμο. Ο Νόμος αυτός ρυθμίζει την επιτέλεση διακρατικών υιοθεσιών μεταξύ της Κύπρου και των άλλων χωρών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση.

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, η Κεντρική Αρχή Υιοθεσιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη Σύμβαση για τέτοια Αρχή, έχει αναθέσει στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας την ευθύνη να ενεργεί για επιτέλεση των διακρατικών υιοθεσιών που γίνονται με βάση τη Σύμβαση.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την ευθύνη επικοινωνίας με τις αντίστοιχες Κεντρικές Αρχές ή Διαπιστευμένους Οργανισμούς άλλων χωρών, μεταξύ άλλων, αποστέλλοντας εκθέσεις καταλληλότητας των υποψήφιων υιοθετούντων γονέων και βεβαιώσεις ως προς τη διαδικασία υιοθεσίας παιδιού. Μετά την ολοκλήρωση της υιοθεσίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποστέλλουν στις Κεντρικές Αρχές ή τους Διαπιστευμένους Οργανισμούς εκθέσεις προόδου για το θετό παιδί.

Τα διατάγματα υιοθεσίας που εκδίδονται από χώρα συμβαλλόμενη στη Σύμβαση της Χάγης, αναγνωρίζονται αυτόματα από την Κυπριακή Δημοκρατία.


Information services surveyΥιοθεσίες / Διακρατικές Υιοθεσίες

Back To Top