Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σεξουαλική Κακοποίηση / Εκμετάλλευση Ανηλίκων


Η σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα, που είναι αναγκαίες για την ευημερία τους. Σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε το 1991, τα συμβαλλόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύουν τα παιδιά από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης. Επίσης το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2000 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την Πώληση, την Παιδική Πορνεία και την Παιδική Πορνογραφία, κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2006.

Ο περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος, περιλαμβάνει πρόνοιες της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote, 2007).

Ο Νόμος προνοεί μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) ποινικοποίηση των αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, παιδικής πορνογραφίας, άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς,
(β) επιβολή σε φυσικό άτομο που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα, προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης τουλάχιστον επαγγελματικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά,
(γ) υποχρεωτική αναφορά υποψίας σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών,
(δ) παροχή μέτρων συνδρομής και στήριξης των παιδιών θυμάτων, καθώς και η προστασία των παιδιών θυμάτων στο πλαίσιο των ποινικών ερευνών και διαδικασιών,
(ε) δημιουργία και λειτουργία προγραμμάτων προς τους θύτες ή πιθανούς θύτες για σκοπούς πρόληψης, αποθάρρυνσης και μείωσης τέτοιων αδικημάτων και
(στ) λήψη μέτρων κατά ιστοτόπων που περιέχουν ή διαδίδουν παιδική πορνογραφία.


ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων, είναι εννεαμελής και λειτουργεί βάσει του άρθρου 47 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 (91(Ι)/2014). Εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας συμμετέχει ως μέλος στην Αρχή Εποπτείας.

Η Αρχή Εποπτείας βάσει του άρθρου 50, έχει δικαιοδοσία επί ατόμων οι οποίοι παραπέμπονται σε αυτήν για εποπτεία δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14 ή του άρθρου 53 για τη χρονική περίοδο η οποία καθορίζεται από το Δικαστήριο. Τα άτομα που παραπέμπονται στην Αρχή Εποπτείας, έχουν προβεί στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται στο Νόμο 91(I)/2014 και σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία και τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών.

Μετά την έκδοση Διατάγματος Εποπτείας για τον καταδικασθέντα, δύναται να επιβληθεί από την Αρχή Εποπτείας ως όρος η παρακολούθηση του από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένου και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για θέματα κοινωνικό – οικονομικής αποκατάστασης και επανένταξης του καταδικασθέντα.


Back To Top