Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Χάγη


Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία του 1993

Οι Διακρατικές Υιοθεσίες διέπονται από τον περί της Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόμο του 1994. Ο Νόμος αυτός ρυθμίζει την επιτέλεση διακρατικών υιοθεσιών μεταξύ της Κύπρου και των άλλων χωρών που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση.

- Η Σύμβαση στα Αγγλικά (πλήρες κείμενο): https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=69

- Πληροφορίες για τις συμβαλλόμενες χώρες στη Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία του 1993: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/intercountry-adoption


Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών του 1980

Εάν υπάρχει υποψία γονικής απαγωγης ανηλίκου, το πρώτο βήμα στο οποίο θα πρέπει να προβεί ο επηρεαζόμενος γονιός είναι να καταγγείλει το γεγονός στην Αστυνομία και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθούν οι ενδεδειγμένοι μηχανισμοί τόσο εντός της Κύπρου όσο και εκτός.

Σημαντική είναι η Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, όταν γονικές απαγωγές επισυμβαίνουν από και προς χώρες, συμβαλλόμενες στη Σύμβαση, και στο πλαίσιο της οποίας ενεργοποιείται συγκεκριμένη διαδικασία για τον εντοπισμό και επιστροφή του παιδιού στον τόπο συνήθους διαμονής του.


Σε περιπτώσεις χωρών μη συμβαλλόμενων μερών στη Σύμβαση της Χάγης υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα διπλωματικών ενεργειών από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις η απόδοση των ενεργειών εξερτάται τόσο από τη βούληση όσο και από τις δυνατότητες κρατικών θεσμών στις χώρες όπου έχει καταφύγει ο ύποπτος γονιός με το απαχθέν παιδί.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την αρμοδιότητα ενημέρωσης του παραπονούμενου γονιού σχετικά με τα δικαιώματα του, δηλαδή για την Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών, καθώς και την διαδικασία που ενεργοποιείται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για τα κράτη μέλη της Σύμβασης και τις δυνατότητες ενεργειών από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις χώρες εκτός της Σύμβασης.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την αρμοδιότητα αποστολής αιτήματος προς τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία για την επίβλεψη των συνθηκών διαβίωσης του απαχθέντος παιδιού στη ξένη χώρα, όπου υπάρχει πρόσβαση. Απαραίτητη προϋπόθεση για προώθηση της διαιδκασίας αυτής είναι η προσκόμιση στοιχείων επικοινωνίας, όπως ακριβούς διεύθυνσης.

Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο και ο παραπονούμενος το επιθυμεί, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του παραπονούμενου με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για παροχή ψυχολογικής στήριξης.

- Η Σύμβαση στα Αγγλικά (πλήρες κείμενο): https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=24

- Πληροφορίες για τις συμβαλλόμενες χώρες στη Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών του 1980: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction


Σύμβαση της Χάγης για Διεθνή Προστασία Ενηλίκων

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε την Σύμβαση της Χάγης την 1η Απριλίου, 2009 (μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 29/10/2008 και αρ. απόφασης 67.883) και την επικύρωσε στις 25 Ιουνίου του 2018.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, έχουν οριστεί ως η Κεντρική Αρχή για σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία προβλέπει στην προστασία ενηλίκων σε διεθνείς καταστάσεις, οι οποίοι λόγω μείωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους.Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία του 1993 - Κυρωτικός Νόμος του 1994
Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών του 1980
Σύμβαση της Χάγης για την Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων - Κυρωτικός Νόμος του 2018 (Ν.6(ΙΙΙ)/2018)

Back To Top