Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιθεωρήσεις Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας

Σχέδιο Φροντίδας Χήρων Πεσόντων, Συζύγων Εξαφανισθέντων και Γονέων Πεσόντων και Εξαφανισθέντων


Στο εν λόγω Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν χήρες πεσόντων, σύζυγοι εξαφανισθέντων και γονείς πεσόντων και εξαφανισθέντων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 (Ν. 109(I)/2014).


Στα πλαίσια του Σχεδίου καλύπτονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες ανάλογα με την ανάγκη του ατόμου αντιστοιχούν σε υπηρεσίες Κατ΄οίκον Φροντίδας και Ιδρυματικής Φροντίδας μόνο.

Για να αξιολογηθεί από τις ΥΚΕ ένα αίτημα φροντίδας ή και πάνων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα του γραπτώς. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοια, αίτηση για παροχή επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) και παράλληλα να υποβάλει το αίτημα φροντίδας του γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο ΕΕΕ 10 (ΕΕΕ 10 – Συμπληρωματικό Έντυπο Φροντίδας για Δικαιούχους Ε.Ε.Ε.).

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ήδη δικαιούχος Ε.Ε.Ε., υποβάλει το αίτημά του γραπτώς συμπληρώνοντας μόνο το Έντυπο ΕΕΕ 10.

 • Άτομα Επικοινωνίας - Σχέδιο Φροντίδας Χήρων Πεσόντων, Συζύγων Εξαφανισθέντων και Γονέων Πεσόντων και Εξαφανισθέντων
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2023 08:46:59 AM)

 • 1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΕΕ 10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΤΕΣ
  Τελευταία Ενημέρωση στις:

  30/06/2023 01:08:13 PM

     Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
  Your Europe
  Back To Top