Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Επιθεωρήσεις Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας

Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας και Έκτακτες Κοινωνικές Ανάγκες


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση τον περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου του 2014 (Ν.109(Ι)/2014) έχουν καταστεί ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 10 του Νόμου που αφορούν τις ανάγκες φροντίδας και τις έκτακτες ανάγκες και προς την κατεύθυνση αυτή, έχει εκδοθεί από την Υπουργό Εργασίας,Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικό Διάταγμα (Κ.Δ.Π.162/2016) που ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των ΥΚΕ ως προς την κάλυψη των εν λόγω αναγκών.

Το Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 162/2016) περιλαμβάνει:

A) το "Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας" σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που μπορούν να επωφεληθούν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με βάση τις πρόνοιες του Νόμου μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας. Στο εν λόγω Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν όσοι μπορούν να επωφεληθούν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με βάση τις πρόνοιες του Νόμου ή/και τα μέλη της οικογενειακής τους μονάδας νοουμένου ότι δεν επωφελούνται για τον ίδιο σκοπό από άλλους κρατικούς πόρους ή πηγές.

Στα πλαίσια του Σχεδίου καλύπτονται:

(α) υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες ανάλογα με την ανάγκη του ατόμου αντιστοιχούν σε υπηρεσίες:
 1. Κατ'οίκον Φροντίδας (διέπονται από όρους και προϋποθέσεις ως αναφέρονται πιο κάτω)
 2. Ιδρυματικής Φροντίδας
 3. Ημερήσιας Φροντίδας (διέπονται από όρους και προϋποθέσεις ως αναφλερονται πιο κάτω)
 4. Φροντίδας Ανάπαυλας και
 5. Παιδικής Φροντίδας

(β) πάνες ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων και τέλος

(γ) μεταφορικά έξοδα, σε εξειδικευμένες περιπτώσεις δικαιούχων ημερησίας φροντίδας. Για να αξιολογηθεί από τις ΥΚΕ ένα αίτημα φροντίδας ή και πάνων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα του γραπτώς. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοια, αίτηση για παροχή επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και παράλληλα να υποβάλει το αίτημα φροντίδας του γραπτώς, συμπληρώνοντας το Έντυπο ΕΕΕ 10 (ΕΕΕ 10 - Συμπληρωματικό Έντυπο Φροντίδας για Δικαιούχους ΕΕΕ).

Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ήδη δικαιούχος ΕΕΕ, υποβάλει το αίτημα του γραπτώς συμπληρώνοντας μόνο το Έντυπο ΕΕΕ 10.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει ανάγκες για πάνες ανηλίκων / ενηλίκων θα πρέπει να υποβάλει το αίτημα του γραπτώς συμπληρώνοντας το Έντυπο ΕΕΕ 11.


(Β) Το Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 162/2016) προνοεί επίσης την κάλυψη εκτάκτων κοινωνικών αναγκών και ειδικότερα την κάλυψη ειδών οικιακού εξοπλισμού (οικοσυσκευές) και επίπλων.

Για να αξιολογηθεί από τις ΥΚΕ ένα αίτημα εκτάκτων κοινωνικών αναγκών, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι δικαιούχος ΕΕΕ και να έχει υποβάλει το αίτημα του γραπτώς συμπληρώνοντας το Έντυπο ΕΕΕ 7.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Υπηρσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (www.wbas.dmsw.gov.cy), όπου μπορείτε νε βρείτε ενημερωτικό υλικό καθώς και έντυπα Αιτήσεων για παροχή Ε.Ε.Ε.


Όροι και Προϋποθέσεις για παροχή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Φροντίδας

Σύμφωνα με το Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 162/2016) και μέχρι τη θέσπιση νομοθεσίας για την Κατ' Οίκον Φροντίδα, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας θέτει, στην παρούσα φάση, Όρους και Προϋποθέσεις για παροχή Υπηρεσιών Κατ' Οίκον Φρονίδας από οργάνωση ή ιδιώτη φροντιστή.

Στα πλαίσια αυτά, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένου σώματος ή ομάδας προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή εταιρεία ή επιχείρηση που λειτουργεί ή προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε οικία φροντιζόμενου, που αιτείται φροντίδας σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για εγγραφή και εξασφάλιση του σχετικού πιστοποιητικού εγγραφής.

 • Άτομα Επικοινωνίας - Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας και Έκτακτες Κοινωνικές Ανάγκες
 • (Τελευταία Ενημέρωση: 04/08/2023 08:47:47 AM)

 • 1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔιάταγμα Φροντίδας και Εκτάκτων Αναγκών, 2016-05-20 ΚΔΠ 162 2016
  1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο ΕΕΕ 10 - Συμπληρωματικό Έντυπο Φροντίδας για Δικαιούχους ΕΕΕ
  1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈντυπο ΕΕΕ 11 - Συμπληρωματικό έντυπο Αίτησης για Πάνες
  1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΕΕ7-Αίτηση για κάλυψη εκτάκτων αναγκών
  Τελευταία Ενημέρωση στις:

  30/06/2023 01:08:26 PM

     Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
  Your Europe
  Back To Top