Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026) – Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) αποτελούν Φορέα Υλοποίησης δύο Επενδύσεων, της Ενότητας Πολιτικής 5.2 «Αγορά εργασίας, κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση» του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (2021-2026) Cyprus Tomorrow, με συνολικό προϋπολογισμό €28.000.000:

-Επένδυση 2 (C5.2I2): «Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών» (€15.000.000) και της

-Επένδυση 3 (C5.2I3): «Δημιουργία δομών φιλοξενίας για παιδιά, εφήβους με διαταραχές διαγωγής, άτομα με αναπηρίες και άτομα που έχουν ανάγκη μακροχρόνια φροντίδα» (€13.000.000).

Στόχοι Επενδύσεων

Στόχοι Επένδυσης 2:

-Η ενίσχυση της διαθεσιμότητας ποιοτικών δομών φροντίδας και κοινωνικής ανάπτυξης παιδιών.

-Η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν τη φροντίδα παιδιών, κυρίως γυναικών.

-Η συμβολή στην ισότητα των φύλων, στη συμφιλίωση της οικογενειακής με την εργασιακή ζωή και στις ίσες ευκαιρίες για όλους.

Στόχοι Επένδυσης 3:

-Στήριξη της Κύπρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της ως προς την παροχή φροντίδας και διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται σε αυτήν.

-Κάλυψη των στεγαστικών και άλλων αναγκών των παιδιών και εφήβων με ιδιαίτερες δυσκολίες που είναι υπό τη νομική φροντίδα του κράτους.

-Αντιμετώπιση κενών στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας.

Α. Νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των ΥΚΕ στα πλαίσια του ΣΑΑ

Για την υλοποίηση της Επένδυσης 2 «Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών» και μέρος της Επένδυσης 3 «Δημιουργία οικιστικών δομών για παιδιά, εφήβους με διαταραχές διαγωγής, άτομα με αναπηρίες και άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα», οι ΥΚΕ, μετά από τη Δημόσια Διαβούλευση που διεξήγαγαν στις 15.11.2022, επι προσχεδίου του Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών, έλαβαν τις απαιτούμενες Γνωμοδοτήσεις/Εγκρίσεις (Τεχνική Επιτροπή Υπουργείου Οικονομικών για το ΣΑΑ, Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος, Σύμφωνη Γνώμη Συντονιστικής Αρχής, Απόφαση Έγκρισης Σχεδίου από Υπουργικό Συμβούλιο) και προέβησαν σε Προκήρυξη του νέου Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών στις 24.02.2023.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας ή η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων δομών με τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων, ενισχύοντας κατ΄ αυτό το τρόπο το κράτος πρόνοιας και προωθώντας την κοινωνική ένταξη και ευημερία.

Το Σχέδιο, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής Αιτήσεων, επικεντρώνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες, σύμφωνα και με αντίστοιχες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος:

(α) Δημιουργία τουλάχιστον τριάντα (30) νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών και Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών για παιδιά ηλικίας 0-4 χρ. & 6-13 χρ.), καθώς και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών (δηλ. βρεφοπαιδοκομικών σταθμών, για τις ηλικίες 0-4χρ.)

· Ενδιάμεσος Στόχος: η δημιουργία έντεκα (11) νέων δομών μέχρι τις 31.12.2024

· Τελικός Στόχος: η δημιουργία ακόμη δεκαεννέα (19) νέων δομών μέχρι τις 30.06.2026.

(β) Δημιουργία νέων ή αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων Κέντρων 24ώρης Φροντίδας ενήλικων ατόμων με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας (μικρές δομές ενταγμένες στην κοινότητα για φιλοξενία μέχρι 10 ατόμων).

· Ενδιάμεσος Στόχος: Υπογραφή συμφωνιών / συμβολαίων για την κατασκευή έξι (6) δομών μέχρι τις 30.09.2024

· Τελικός Στόχος: Ολοκλήρωση Κατασκευαστικού έξι (6) δομών μέχρι τις 30.06.2026.

Γενικές Πληροφορίες για το νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των ΥΚΕ για το ΣΑΑ

-Το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών απευθύνεται στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) καθώς και συμπράξεις αυτών, οι οποίες δύναται να λάβουν χρηματοδότηση για την κάλυψη δαπανών που αφορούν:


  · ανέγερση υποστατικού,

  · αγορά υποστατικού (περιλαμβανομένου και πιθανών βελτιωτικών εργασιών),

  · ανακαίνιση/αναβάθμιση υφιστάμενου υποστατικού για κάλυψη επιπρόσθετων θέσεων,

  · αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία του Προγράμματος που θα στεγαστεί στο υποστατικό που θα ανεγερθεί / αγοραστεί / ανακαινισθεί.


- Η δυνατότητα επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της δαπάνης του Έργου, με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά Έργο τις €500.000 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμο από τον δικαιούχο).

-Το Σχέδιο θα εφαρμοσθεί από την ημερομηνία προκήρυξής του 24.2.2023 μέχρι τις 30.06.2026.

-Σημείωση: Στις 25/04/23 εγκρίθηκε από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας (ΥφΚΠ) Παράταση στην προθεσμία υποβολής Αιτήσεων στο υπό αναφορά νέο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα στα κατατόπους Επαρχιακά Γραφεία και Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ως ακολούθως:


  · Για Επαρχία Λευκωσίας στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Κέντρου Πόλης και Στροβόλου

  · Για Επαρχία Λάρνακας στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Αγίων Αναργύρων

  · Για Επαρχία Αμμοχώστου στο Επαρχιακό Γραφείου Ευημερίας Αμμοχώστου

  · Για Επαρχία Λεμεσού στο Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Γερμασόγειας

  · Για Επαρχία Πάφου στο Επαρχιακό Γραφείου Ευημερίας Πάφου


-Οι Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και πριν τις 30.06.2023 και η αξιολόγησή τους θα ξεκινά με τη λήψη τους.

Β. Έργο/Μελέτη «Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο»

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) της Κυπριακής Δημοκρατίας (2021-2026) και συγκεκριμένα κάτω από την Επένδυση 2 «Δημιουργία Πολυδύναμων Κέντρων για Παιδιά και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών» του Άξονα Πολιτικής 5.2 του ΣΑΑ εντάχθηκε η εκπόνηση μελέτης για την Προδημοτική Εκπαίδευση και Φροντίδα (ΠΕΦ) στην Κύπρο, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €500.000.

Η εν λόγω Τεχνική Βοήθεια ξεκίνησε το 2021 και θα ολοκληρωθεί το 2024. Με βάση τις συστάσεις της μελέτης της Τεχνικής Βοήθειας, αναμένεται ότι θα υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σχετική Εθνική Στρατηγική και Εθνικό Σχέδιο Δράσης, μέχρι τις 31.12.2024, ως το σχετικό ορόσημο του ΣΑΑ.

Για την εκπόνηση του Έργου, συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο είναι ο Διαχειριστής του Έργου και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Το Έργο έχει διάρκεια 24 μήνες (08/2022-07/2024) και υλοποιείται από τη UNICEF, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος «Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης» (Technical Support Instrument) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Οι Ειδικοί Στόχοι του Έργου είναι οι πιο κάτω:

Στόχος 1: Να ενημερωθούν οι Κυπριακές Αρχές αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση του τομέα της ΠΕΦ μέσω: α) της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς και της ζήτησης, β) της ολοκληρωμένης ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα της ΠΕΦ και γ) της ανάλυσης καλών πρακτικών από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ/άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και μιας σειράς συστάσεων, οι οποίες θα επιτρέπουν την επίτευξη των σχετικών επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που περιγράφονται στο εθνικό ΣΑΑ.

Στόχος 2: Η Κύπρος να υιοθετήσει ένα Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας για την ΠΕΦ, μαζί με ένα σύνολο σχετικών δεικτών που θα ανταποκρίνονται στα δεδομένα που θα συλλεχθούν και τις ανάγκες του ξεχωριστού συστήματος. Το Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας θα αναπτυχθεί από κοινού με όλες τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς και θα επικυρωθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στόχος 3: Να εγκρίνουν οι Κυπριακές Αρχές μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την ΠΕΦ και ένα συνοδευτικό Σχέδιο Δράσης, βάσει συστάσεων που θα υποδειχθούν στο πλαίσιο της χαρτογράφησης, της ανάλυσης του τομέα, των ευρωπαϊκών καλών πρακτικών και της διαδικασίας ανάπτυξης του πλαισίου ποιότητας.

Εναρκτήρια Υψηλόβαθμη Εκδήλωση (High Level Launching ceremony)

Στις 19 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο της έναρξης εκπόνησης του Έργου «Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο», οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργάνωσαν Εναρκτήρια Υψηλόβαθμη Εκδήλωση. Την εκδήλωση χαιρέτισε o έντιμος Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η έντιμη Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής της UNICEF για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία και η Ειδικός στην Πρώιμη Παιδική Ανάπτυξη της UNICEF. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και είχε αθρόα προέλευση από εμπλεκόμενους φορείς.

Γ. Επένδυση 3 (C5.213) - «Δημιουργία Έργων Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας»

Στα πλαίσια της Επένδυσης 3, προωθείται η δημιουργία δεκαέξι (16) νέων Έργων Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας μέσω του ΣΑΑ.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται η δημιουργία / ανέγερση:

  - 1 Παιδική Στέγη (παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους ηλικίας 5 – 13χρ, αγόρια και κορίτσια).

  - 1 Σπίτι για Κορίτσια (Ξενώνας Νεανίδων - έφηβες/ κορίτσια υπό τη νομική φροντίδα του κράτους ηλικίας ηλικίας 13 – 18 χρ).

  - 1 Σπίτι για Αγόρια (Εφηβικό Ξενώνας - έφηβοι/ αγόρια (παιδιά υπό τη νομική φροντίδα του κράτους ηλικίας ηλικίας 13 – 18 χρ).

  - 7 Σπίτια Φιλοξενίας (Δομές για παιδιά ηλικίας 13-18χρ, υπό τη νομική φροντίδα του κράτους).

  - 1 Εξειδικευμένο Σπίτι για ανήλικες έγκυες και νεαρές μητέρες με βρέφη, που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους.

  - 2 Κέντρα Ημέρας Εφήβων (παιδιά ηλικίας 13-18χρ).

  - 2 Εξειδικευμένα Σπίτια Εφήβων (Ξενώνες – παιδιά ηλικίας 13-18χρ).

  - 1 Διεπιστημονικό Κέντρο για Παιδία Θύματα Βίας (Β’ Σπίτι του Παιδιού).
  Για την Επένδυση 3 συνολικά, χρονικός στόχος/ ορόσημα στα πλαίσια του ΣΑΑ, όπως έχουν περιληφθεί στην νέα Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπεριλαμβάνουν μέχρι το τέλος 09/2024 (Q3/2024) την υπογραφή συμφωνιών /συμβολαίων και μέχρι το τέλος 06/2026 (Q2/2026) την ολοκλήρωση κατασκευαστικών έργων.1
  1. Τα ορόσημα για την Επένδυση 3 όπως έχουν περιληφθεί στην νέα Εκτελεδτική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:

  - Μέχρι το τέλος 9/2024 (Q3 2024): Signing of contracts / funding agreements for the establishment of at least 26 buildings for the needs of children or persons with disabilities and for homes for children, adolescents with conduct disorders and people in need of long - term care.

  - Μέχρι το τέλος 6/20026 (Q2 2026): Establishment of at leasr 26 buildings for the needs of children or persons with disabilities and for homes for children, adolescents with conduct disorders and people in need of long - term care.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Δελτίο Τύπου Υπουργικό -Έγκριση Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των ΥΚΕ
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Διορθωτική Ανακοίνωση - 15.03.2023
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Ανακοινωθέν_ Παράταση ΣΧ. ΣΑΑ
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Υποστήριξη της Επέκτασης και Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντιδας στην Κύπρο -Αφίσα
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Έργο "Υποστήριξητης Επέκτασης και της Στρατηγικής Ανάπτυξης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Κύπρο" - Σύντομο ενημερωτικό έντυπο για το Έργο του προγράμματος "Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI)" της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat23/06/2023 - Supporting the Expansion and Strategic Development of Early Childhood Education and Care in Cyprus - A brief on the EU TSI Project in Cyprus
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18/07/2023 - Τελική Διορθωτική Ανακοίνωση ΥΚΕ αρ_4 για το «Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια του ΣΑΑ 2021_2026
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat09/08/2023 - Οδηγός νέου Σχεδίου Χορηγίων ΥΚΕ με Αναθεώρηση 18_07_23
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat09/08/2023 - Παραρτήματα Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών ΣΑΑ_ με Αναθεώρηση _18_07_23
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word09/08/2023 - Παραρτήματα Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών ΣΑΑ με Αναθεώρηση 18_07_23
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat09/08/2023 - Αίτηση Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών ΣΑΑ 24_02_2023 Αναθεώρηση 18_07_2023
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word09/08/2023 - Αίτηση Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών ΣΑΑ 24_02_2023 Αναθεώρηση 18_07_2023
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18/04/2024 - Ανακοίνωση_2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών ΥΚΕ_ΣΑΑ
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18/04/2024 - Οδηγός νέου Σχέδιο Χορηγίων ΥΚΕ_2η Πρόσκληση
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word18/04/2024 - Παραρτήματα Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών ΣΑΑ_ 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word18/04/2024 - Αίτηση 2η Πρόσκληση Υποβολής _Σχέδιο ΥΚΕ ΣΑΑ
  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18/04/2024 - Επιπρόσθετη Ανακοίνωση επί του νέου «Σχεδίου Κρατικών Χορηγιών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τη δημιουργία νέων ή την επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ημερ. 24/02/2023 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026»


  Back To Top