Back To Top

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) έχουν επιτελέσει έργο πέραν των 70 ετών με κύρια αποστολή από τη λειτουργία τους την παροχή προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνικής περιόδου. Κατά την πάροδο των χρόνων, ο ρόλος των ΥΚΕ προσαρμοζόταν στις νέες αυτές ανάγκες με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση ευάλωτων ατόμων και οικογενειών βάσει των διαθέσιμων μέσων και πόρων.

Η όξυνση, όμως, των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και η υποχρέωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ως ο αρμόδιος κρατικός φορέας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για συνεχή αναβάθμιση του ρόλου του μας οδήγησαν στην υλοποίηση του "Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Υπηρειών Κοινωνικής Ευημερίας".

Όραμα του Έργου της Αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ είναι ο εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών για την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Κυριότερο στόχο της αναδιάρθρωσης αποτελεί η ενδυνάμωση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων ευάλωτων ατόμων του πληθυσμού, η βελτίωση του επιπέδου ζωής τους και η ανάπτυξη τους, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Το Σχέδιο δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 15/04/2019 και τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση και ακολούθως στις 12/10/2019 πραγματοποιήθηκε δημόσιος διάλογος. Το Πλαίσιο Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είναι επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στην υλοποίηση της Αναδιάρθρωσης αποφασίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 02/10/2019 και 18/12/2019 συγκεκριμένες δράσεις που θα προωθηθούν. Στο πλαίσιο αυτό το Έργο προωθήθηκε για υλοποίηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής "ΘΑΛΕΙΑ 2021-2027" με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Σε όλο αυτό το πνεύμα της ανανεωσης και της αναδιάρθρωσης, οι ΥΚΕ καλωσορίζουν την εξωστρέφεια και την άμεση επικοινωνία τους με τον πολίτη, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης της πληροφόρησης των πολιτών μέσω της ανάπτυξης στρατηγικής συστηματικής ενημέρωσης του κοινού για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ΥΚΕ, την άμεση ενημέρωση των αλλαγών μέσω της Ιστοσελίδας των υπηρεσιών, αλλά και ανάπτυξης μηχανισμών επικοινωνίας με τους πολίτες για παράπονα ή / και εισηγήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες καλούνται ως ενεργοί πολίτες της κοινωνίας μας να υποβάλλουν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τις δικές τους εισηγήσεις τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα σχόλια, διαπιστώσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: central.sws@sws.dmsw.gov.cy,ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Προδρόμου 63, 1468 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ): 22667907.

Κύριοι Άξονες / Πυλώνες του Έργου της Αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Άξονας / Πυλώνας 1: Ο πρώτος Άξονας / Πυλώνας του Έργου της Αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενέργειες:

1. Εργοδότηση 30 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών για σκοπούς του Έργου της Αναδιάρθρωσης.

2. Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του Έργου και την οργάνωση, προώθηση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων.

Άξονας / Πυλώνας 2: Ο δεύτερος Άξονας / Πυλώνας του Έργου της Αναδιάρθρωσης αφορά δράσεις:

1. Εξασφάλιση Υπηρεσιών από επαγγελματίες ψυχολόγους, ψυχίατρους, παιδοψυχιάτρους, νομικούς, αξιολογητές κοινωνικών αναγκών. Σκοπός είναι να συνδράμουν στην πολυθεματικότητα των παρεμβάσεων καθώς και στην αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών.

2. Εξασφάλιση υπηρεσιών από Συνοδούς / Μέντορες για παιδιά και άτομα με αναπηρίες που διαμένουν στα Κρατικά Ιδρύματα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και σε οικογένειες.

3. Σύσταση Κεντρικής και Επαρχιακών Πολυθεματικών Ομάδων, η εργασία των οποίων θα επιδιώκει την ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας από επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και κρατικών υπηρεσίων.

4. Λειτουργία 24ώρου τηλεφωνικού κέντρου για λήψη αναφορών από πολίτες που έχουν ανάγκη.

5. Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξασφάλισης Κοινωνικών Λειτουργών σε κοινότητες ή συμπλέγματα Κοινοτήτων και σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη του θεσμού της Κοινωνικής Εργασίας με την Κοινότητα με την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στον εντοπισμό και αναφορά ευάλωτων ατόμων και κοινωνικών προβλημάτων της κοινότητας για αμεσότερη διαχείριση και ανταπόκριση από τις ΥΚΕ.

6. Σύσταση Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής για την Παιδική Προστασία

Η εν λόγω επιτροπή θα απαρτίζεται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, τους Υπουργούς Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως καθώς και Τεχνικής Επιτροπής για την Παιδική Προστασία στην Κύπρο. Σκοπός της Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής, η οποία θα συνεπικουρείται από την Τεχνική Επιτροπή είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς της παιδικής προστασίας, η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πολιτικών και δράσεων η ετοιμασία μιας συνεκτικής και ολοκληρωμένης Στρατηγικής για την Παιδική Προστασία στην Κύπρο, η αναπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της υλοποίησης της Σρατηγικής και των αναγκών, η δημιουργία μηχανισμού στατιστικών δεδομένων και παραγόντων για τις ευάλωτες ομάδες παιδιών και οικογενειών και παραγόντων που καθιστούν τα παιδιά ευάλωτα.

7. Λειτουργία Ομάδας Άμεσης Διαχείρισης των Επειγόντων Περιστατικών.

8. Σύσταση νέων Θεματικών Ομάδων που προβλέπονται στο Πλαίσιο της Αναδιάρθρωσης

Άξονας / Πυλώνας 3: Ο τρίτος άξονας / Πυλώνας του Έργου της Αναδιάρθρωσης αφορά τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω επιστημονικών μεθόδων εργασίας και άλλων δράσεων που να στηρίζυν τον επαγγελματία Λειτουργό των ΥΚΕ στο έργο του:

1. Εξασφάλιση υπηρεσιών επαγγελματικής εποπτείας στους Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

2. Εξασφάλιση υπηρεσιών από εμπειρογνώμες για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης, των μεθόδων και αρχών εργασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω επιστημονικών μεθόδων εργασίας και άλλων δράσεων που να στηρίζουν τον επαγγελματία Λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

3. Βελτίωση και ενίσχυση πλαισίου εκπαίδευσης των Λειτουργών των Υηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

4. Αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος

Υλοποίηση της Αναδιάρθρωσης

- Δημιουργεί προκλήσεις για να συμβάλει στην διαδικασία εκσυγχρονισμού.

- Απαιτεί χρόνο για την πλήρη ανάπτυξη της.

- Δημιουργεί επικαιροποιημένα πλαίσια εργασίας / διαδικασιών, νέους τρόπους εργασίας, προοπτικές εκπαίδευσης για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Δημιουργεί συνθήκες για νέους τρόπους εργασίας και ανάπτυξης.

- Συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

- Ανατροφοδότηση και προσθήκη στο πλαίσιο κατά το στάδιο υλοποίησης.

- Συνδρομή και άλλων επαγγελματιών, συνέργειες με υπηρεσίες, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους εταίρους.