Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Strengthen the existing structures and operational capacity of the Social Welfare Services to cope with the rapidly increasing numbers of asylum seekers and unaccompanied minors

Strengthen the existing structures and operational capacity of the Social Welfare Services to cope with the rapidly increasing numbers of asylum seekers and unaccompanied minorsΤο έργο "Strengthen the exıstıng structures and operatıonal capacıty of the Socıal Welfare Servıces to cope wıth the rapıdly ıncreasıng numbers of asylum seekers and unaccompanied mınors" συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Επείγουσα Βοήθεια) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Τον Δεκέμβριο του 2019 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υπέγραψαν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή έκτακτης βοήθειας από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (Επείγουσα Βοήθεια) 2014-2020, με σκοπό τη συγχρηματοδότηση του Έργου "Strengthen the exıstıng structures and operatıonal capacıty of the Socıal Welfare Servıces to cope wıth the rapıdly ıncreasıng numbers of asylum seekers and unaccompaned mınors" (HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0111).

Το εν λόγω Έργο είχε ως στόχο την ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις όλο και αυξανόμενες ροές αιτούντων ασύλου και ασυνόδευτων ανηλίκων.


Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκαν οι πιο κάτω δράσεις:

  1. Πρόσληψη 42 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για περίοδο 12 μηνών για την εκτέλση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΛ.Α8, Α10 και Α11) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
  2. Πρόσληψη 24 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για περίοδο 12 μηνών για την εκτέλεση καθηκόντων Ιδρυματικών Λειτουργών (ΚΛ. Α2, Α5 και Α7)
  3. Την κατάλληλη εκπαίδευση του πιο πάνω προσωπικού
  4. Την εξασφάλιση του απαραίτητου μηχανογραφικού και γραφειακού εξοπλισμού για την υποστήριξη του Έργου.

Το Έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Μάϊο του 2022.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top