Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κοινωνικές Παροχές

Δημόσιο Βοήθημα

Δημόσιο ΒοήθημαΑπό τις 11/07/2014 ισχύ ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (Ν.109(I)/2014), ο οποίος αντικαθιστά τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 (95(I)/2006) και ως εκ τούτου, πλέον δεν γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για παροχή δημοσίου βοηθήματος.

Οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίο το εισόδημα και άλλοι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για κάλυψη των βασικών και ειδικών του αναγκών, όπως αυτές ορίζονται από τη Νομοθεσία Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ν.109(I)/2014), μπορεί να υποβάλει αίτηση για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, συνεχίζουν να διαχειρίζονται περιπτώσεις υπερπληρωμών που δημιουργήθηκαν τη χρονική περίοδο λήψης δημοσίου βοηθήματος. Ειδικότερα, το άρθρο 13(1) του Νόμου 95(I)/2006 αναφέρει ότι: «Κάθε πρόσωπο οφείλει να επιστρέψει στο Διευθυντή οποιοδήποτε ποσό δημόσιου βοηθήματος το οποίο έλαβε ως αποτέλεσμα παράλειψής του να αποκαλύψει ουσιώδες γεγονός ή λόγω ανακριβούς δήλωσής του σχετικά με ουσιώδες γεγονός, ανεξάρτητα αν τέτοια παράλειψη ή δήλωση ήταν δόλια ή όχι».


    - Αποδέσμευση ακίνητης περιουσίας ληπτών ή πρώην ληπτών δημοσίου βοηθήματος

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για σκοπούς παροχής Δημοσίου Βοηθήματος επέβαλλαν απαγόρευση (δέσμευση) επί της ακίνητης περιουσίας αιτητών ή ληπτών, βάσει των άρθρων 3(14-15) του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 και το ποσό που τους παραχωρείτο ως δημόσιο βοήθημα, ανακτάτο από την ακίνητη περιουσία τους, βάσει του άρθρου 27 του Νόμου 95(I)/2006.

Σε περίπτωση που στο παρελθόν επιβλήθηκε απαγόρευση σε ακίνητη περιουσία λήπτη ή πρώην λήπτη δημοσίου βοηθήματος και επιθυμεί την αποδέσμευση της λόγω ειδικών συνθηκών, τότε υποβάλλεται γραπτό αίτημα από το επηρεαζόμενο πρόσωπο στη Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο μελετάται με βάση τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 25/02/2016 (αρ. απόφασης 80.311), 15/11/2017 (αρ. απόφασης 83.731, 05/12/2018 (αρ. απόφασης 86.312) και 02/09/2021 (αρ. απόφασης 91.817).

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος του 2006 (95(Ι)/2006)


Back To Top