Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Ενίσχυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξανόμενων ροών αιτητών διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων.

Ενίσχυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξανόμενων ροών αιτητών διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων.Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν επίσης υποβάλει πρόταση Έργου στην Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργεόυ Εσωτερικών για την περίοδο 2021-2027 και το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Έπιτροπή και αφορά την ενίσχυση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξονόμενων ροών αιτητών ασύλου και ασυνόδευτων ανήλικων.

Το Έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικός στόχος του Έργου, αφορά την ενίσχυση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξονόμενων ροών αιτητών διεθνούς προστασίας και ασυνόδευτων ανήλικων. Ο στόχος αυτός υλοποιείται μέσα από την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού που στελεχώνει τις κρατικές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και τα κατά τόπους γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που χειρίζονται τις περιπτώσεις αυτές. Περαιτέρω, προσωπικό τοποθετείται στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας "Πουρνάρα"στην Κοκκινοτριμιθιά και στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου για τις ανάγκες των αιτητών που διαμένουν σε αυτά. Επίσης, στο Κέντρο "Πουρνάρα" υπάρχει η Ασφαλής Ζώνη για ασυνόδευτους ανήλικους, η οποία λειτουργεί ολόκληρο το 24ώρο/7 ημέρες την εβδομάδα και στελεχώνεται με Εργοδοτούμενους Ορισμένου Χρόνου που εκτελούν καθήκοντα Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ιδρυματικού Λειτουργού (σε σύστημα βάρδιας).

Στο πλαίσιο του Έργου έχουν υλοποιηθεί οι πιο κάτω δράσεις:
  1. Πρόσληψη 50 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο 12 μηνών για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
  2. Πρόσληψη 26 εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο 12 μηνών για την εκτέλεση καθηκόντων Ιδρυματικών Λειτουργών (Κλ. Α2, Α5 και Α7) στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.
  3. Την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού.


Το Έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top