Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Κοινωνικές Παροχές

Ωφελήματα προς τις οικογένειες που αποκτούν Τρίδυμα και Άνω

Ωφελήματα προς τις οικογένειες που αποκτούν Τρίδυμα και ΆνωΜε την νέα απόφαση αρ. 94.109,το Υπουργικό Συμβούλιο ενοποιήθηκαν όλες οι προηγούμενες Αποφάσεις που αφορούν την παροχή ωφελημάτων προς τις οικογένειες που αποκτούν τρίδυμα και άνω, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των οικογενειών και άνω ανεξαρτήτως του καθεστώτος εργοδότησης, ανεξαρτήτως εισοδημάτων και εργασιακού καθεστώτος.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές προς όφελος της οικογένειας βελτιώνοντας σημαντικά τις παροχές του κράτους πρόνοιας προς τα παιδιά:

(α) Δικαιούχοι να είναι όλες οι μητέρες, ανεξαρτήτως καθεστώτος εργοδότησης, νοουμένου ότι διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία τα πέντε (5) τελευταία χρόνια πριν από τη γέννηση των παιιδών, εξαιρουμένων των επαναπτρισθέντων Κυπρίων που δεν τίθεται χρονικό όριο διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(β) Η οικογένεια που αποκτά τρίδυμα και άνω να υποβάλλει αίτηση για παραχώρηση των ωφελημάτων πριν από την ολοκλήρωση του 5 έτους της ηλικίας των παιδιών.

(γ) Εφάπαξ ποσό ύψους 1.500 για κάθε παιδί για κάλυψη των πρώτων αναγκών.

(δ) Δυνατότητα υποβολής αίτησης για λήψη ωφελημάτων κατ' αντιστοιχία με το Σχέδιο Προίκα του Μωρού (παιδικός εξοπλισμός, πάνες και άλλα είδη μέχρι 1.500 ανά παιδί ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας).

(ε) Παραχώρηση ποσού μέχρι 400 μηνιαίως για επιχορήγηση της αγοράς υπηρεσιών από εγκεκριμένο κατ' οίκον φροντιστή ή παιδοκόμο από την ημέρα γέννησης των παιδιών μέχρι τα παιδιά να γίνουν ενός (1) χρόνου.

(στ) Κάλυψη τροφείων για την φοίτηση των παιιδών σε Παιδοκομικό Σταθμό / Νηπιαγωγείο τουλάχιστον για την ηλικία 1-5 χρονών (έναρξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης) σύμφωνα με τον Πίνακα Ι.

(ζ) Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φοίτηση των παιδιών σε Παιδοκομικό Σταθμό κατά τον 2ο χρόνο της ηλικίας τους δίνεται η ευκαιρία επέκτασης των προνοιών του σημείου (ε) μέχρι την ηλικία των 2 χρόνων.

(η) Στην περίπτωση που η μητέρα δεν είναι δικαιούχος επιδόματος μητρότητας με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο καταβολή πρόσθετου συνολικού ποσού ύψους 2.000.

(θ) Στην περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ημικρατικών Οργανισμών συνέχιση της παραχώρησης άδειας με πλήρεις απολαβές για 12 μήνες από την ημερομηνία τοκετού. Δεν θα δικαιούνται χορήγηση ποσού για φοίτηση των παιδιών σε παιδοκομικό σταθμό ή εργοδότηση κατ' οίκον φροντιστή ή παιδοκόμο την περίοδο που διαρκεί η άδεια τους, με πληρεις απολαβές διατηρώντας τη δυνατότητα κάλυψης τροφείων για την φοίτηση των παιιδών σε Παιδοκομικό Σταθμό / Νηπιαγωγείο για τις ηλικίες 1 - 5 χρονών (έναρξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης) σύμφωνα με τον Πίνακα Ι.

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΑίτηση Tρίδυμα και Άνω 2023 και Υπεύθυνη Δήλωση
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠίνακας Ι
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Back To Top