Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Εκθέσεις της Κύπρου για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Η πρώτη έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υποβλήθηκε στην Επιτροπή ΟΗΕ το 2013.

Στις 22-23 Μαρτίου 2017 εξετάστηκε η πρώτη Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ενώπιον της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε διάλογο που είχε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία με την Επιτροπή.

Στις 8 Μαΐου 2017 η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες εξέδωσε τις καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της. Οι συστάσεις της Επιτροπής ανά άρθρο αφορούν την:

    Υιοθέτηση νέων νόμων και πολιτικών

    Μεγαλύτερη στήριξη και εμπλοκή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες

    Επικέντρωση στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες

    Βελτίωση υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες

    Βελτίωση της προσέγγισης προς την εκπαίδευση για όλους

    Βελτίωση της επικοινωνίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης

    Βελτίωση προσβασιμότητας δημόσιων συγκοινωνιών

    Νομοθέτηση της υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων και κατάργηση κηδεμονίας

    Βελτίωση της προσβασιμότητας του συστήματος δικαιοσύνης

    Πρόληψη και μείωση βίας προς τα άτομα με αναπηρίες

    Εξασφάλιση δικαιώματος ανεξάρτητης διαβίωσης, δικαιώματος απασχόλησης, επαρκούς επιπέδου διαβίωσης

    Βελτίωση συλλογής δεδομένων και στοιχείων για άτομα με αναπηρίες

Στη βάση των πάνω καταληκτικών παρατηρήσεων το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Κεντρικό Σημείο στην Κύπρο για την εφαρμογή της Σύμβασης συντόνισε, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητες για θέματα αναπηρίας, την ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018 – 2028, του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018 - 2020 και του Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023, που σκοπό έχουν να καθορίσουν το όραμα, τις αξίες, τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση πρόσθετων δράσεων που ικανοποιούν περαιτέρω τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρίες, σε όλους τους τομείς ζωής.Σχετικά Αρχεία:

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΗE.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 651,22Kb)
List of Issues.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 68,33Kb)
RESPONSE - FINAL 12-12-16.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 202,96Kb)
OPENING REMARKS CYPRUS 23 3 2017.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 74,45Kb)
CRPD_Cyprus Concluding Observations.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 119,84Kb)
Τελικό Βασικό Έγγραφο 1ης Έκθεσης Κύπρου προς ΟΗΕ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 661,42Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus