Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Νομοθεσία


Προσωπικά Δεδομένα


Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (TKEAA)

Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Νόμος 125(Ι)/2018]


1. Εισαγωγή:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης(ΤΚΕΑΑ), αφορά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα). Το Υφυπουργείο, όπως και το ΤΚΕΑΑ, επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών και για την Κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)και του εθνικού Νόμου με αριθμό 125(Ι)/2018 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρει τον τρόπο και μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων αυτών, καθώς και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν από τα υποκείμενα των δεδομένων (φυσικό άτομο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου τυγχάνουν επεξεργασίας).

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και ποιους αφορά:

Το ΤΚΕΑΑ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως αιτητών παροχών και υπηρεσιών που παρέχονται από το ΤΚΕΑΑ, ατόμων που έχουν αιτηθεί παροχές άλλων Τμημάτων όπου απαιτείται η αξιολόγηση τους από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ, ατόμων που αποτείνονται / παραπέμπονται στο Τμήμα, προσφοροδοτών, συνεργατών, υποψήφιου προσωπικού και προσωπικού του. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική δεν αφορά νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες νομικές οντότητες. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

3. Τι αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι προσωπικά δεδομένα (κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο) τα οποία περιλαμβάνονται σε σχετική αίτηση/ένσταση/επιστολή ή /και αντλούνται είτε κατά την εξυπηρέτηση κοινού είτε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΚΕΑΑ, ή/και σε οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία/ενημέρωση κριθεί απαραίτητη και που λαμβάνεται στα πλαίσια εκπλήρωσης των σκοπών του πλαισίου εργασιών του ΤΚΕΑΑ και σχετίζονται με την εξέταση, επαλήθευση, παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση του φυσικού προσώπου, ως το εκάστοτε σχετικό νομοθετικό / θεσμικό πλαίσιο προνοεί. Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασίας, μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να τύχει χειρισμού το σχετικό αίτημα ή/και να παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες.

4.Σκοποί, λόγοι και νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Το ΤΚΕΑΑ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Το ΤΚΕΑΑ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα δεδομένα να είναι ακριβή και, όπου αναγκαίο, να επικαιροποιούνται. Η επεξεργασία γίνεται για τους εξής λόγους:

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του ΤΚΕΑΑ, ή

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή

-το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεση του, ή

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, ή

-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Οι νομοθεσίες μέσα από τις οποίες αντλούνται οι δράσεις του Τμήματος είναι διάφορες και παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο νομοθεσίες.

Επίσης διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο διέπει και το κάθε σχέδιο κοινωνικών παροχών. Όλα τα σχέδια, μαζί με το νομοθετικό τους πλαίσιο παρατίθενται επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο πεδίο των κοινωνικών παροχών.

5. Σε ποιους κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα το ΤΚΕΑΑ και πότε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από το προσωπικό ή/και συνεργάτες του ΤΚΕΑΑ και μόνο κατ’ εντολή του. Το ΤΚΕΑΑ όμως δύναται να κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

-Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα εάν το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής.

-Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που το ΤΚΕΑΑ έχει αναθέσει την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Νοείται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται το ΤΚΕΑΑ έχει εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων.

Σημειώνεται ότι, το ΤΚΕΑΑ δεν διαβιβάζει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

6.Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Το ΤΚΕΑΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σε αρχείο για όσο καιρό απαιτείται για τη νόμιμη επεξεργασία τους και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Κρατικών Αρχείων. Μετά την πάροδο του χρόνου που απαιτείται η τήρηση τους, τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται σε έντυπο αρχείο καταστρέφονται σε μη ανακτήσιμη μορφή. Τα ηλεκτρονικά αρχεία κλειδώνονται και υπάρχει πρόσβαση μόνο από μικρό αριθμό περιορισμένων χρηστών και μόνο έπειτα από εξουσιοδότηση.

7. Ασφάλεια τήρησης των δεδομένων

Το ΤΚΕΑΑ λαμβάνει τα απαιτούμενα και κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά και μέτρα φυσικής ασφάλειας για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα και με το εκάστοτε σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή προστατεύονται επιπρόσθετα μέσα από τη χρήση κατάλληλων ελέγχων πρόσβασης και άλλων μέτρων ασφαλείας που κατά διαστήματα εκδίδονται και παρέχονται από το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Κράτους.

8.Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων, μεταξύ άλλων, έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης και υποβολής αιτήματος στο/η Διευθυντή/τρια του ΤΚΕΑΑ για πρόσβαση, διόρθωση, προσθήκη και διαγραφή σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και τηρούνται από το ΤΚΕΑΑ, ή περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία. Τα δικαιώματα, σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας, περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Επίσης, τα υποκείμενα των δεδομένων για τα οποία τα προσωπικά τους δεδομένα έτυχαν επεξεργασίας σύμφωνα με τη συγκατάθεση τους, έχουν δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής τους ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν την ανάκλησή της. Τα υποκείμενα των δεδομένων εάν πιστεύουν ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τους έχει παραβιασθεί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το ΤΚΕΑΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν μαζί του, για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679,στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, αρ. 67, Λατσιά ή Τ.Θ. 12833, 2253 Λατσιά
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:egeorgiadou@dsid.dmsw.gov.cy

O ΥΠΔ γνωστοποιεί αλλαγές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους αποδέκτες δυνάμει του άρθρου 19 του Κανονισμού.

10. Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το TKEAA διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου ενθαρρύνεστε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σχετικά Αρχεία:

2023 Aνακοίνωση στην ιστοσελίδα για πολιτική προσωπικών δεδομένων.odt
Το αρχείο

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus