Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης
Δικαιούχοι:

Κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες που είναι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης:

(α) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας. Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης είναι και τα άτοµα µε αναπηρία που θα δικαιούνταν να λαµβάνουν το υπό αναφορά επίδοµα, αν δεν είχαν συµπληρώσει το προβλεπόµενο στο σχετικό σχέδιο όριο ηλικίας.

(β) Τα τυφλά άτοµα με βάση τον Περί παροχής φοιτητικής χορηγίας Νόμο και τον Περί παροχής ειδικής χορηγίας σε τυφλούς Νόμο.

(γ) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου σύµφωνα µε το εκάστοτε Σχέδιο Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας σε Άτοµα µε Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου. Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης είναι και τα άτοµα µε αναπηρίες που θα δικαιούνταν να λαµβάνουν την υπό αναφορά οικονοµική βοήθεια, αν δεν είχαν συµπληρώσει το προβλεπόµενο στο σχέδιο όριο ηλικίας.

(δ) Tα άτομα των οποίων η αναπηρία συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας σε ποσοστό πέραν του 39%

(ε) Oι ανάπηροι με βάση τις διατάξεις του περί Ανακουφίσεων Παθόντων Νόμου

(στ) Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία

(ζ) Oργανώσεις που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία τα οποία ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα για τη μεταφορά των ατόμων αυτών.


Αριθμός καρτών που εκδόθηκαν: 11.757 μέχρι 31/12/2018
Διάρκεια ισχύς κάρτας: Ελάχιστη περίοδος ισχύς: 3 χρόνια - Μέγιστη περίοδος ισχύς: μόνιμη


Το Δελτίο Στάθμευσης πρέπει να τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου στο οποίο επιβαίνει το άτομο, με τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσθια όψη της κάρτας να είναι εμφανής κατά τον έλεγχο από τους Τροχονόμους.
Σχετικά Αρχεία:

Οδηγός Χρήσης Δελτίου Στάθμευσης-1.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 483.22Kb)
Ανακοίνωση για το Δελτίο Στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες-1.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 100.2Kb)
Οδηγός Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ-2.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 546.02Kb)
Κάρτα Στάθμευσης_νέα αίτηση.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 142.72Kb)
5_Αναφορά Θεράποντα Ιατρού.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 132.35Kb)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ -ΤΕΛΙΚΟ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 132.97Kb)
Ανακοίνωση για το Δελτίο Στάθμευσης 2023.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 245.35Kb)

Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus