Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία ΝέαΔιαγωνισμός (ΤΚΕΑΑ 12/2021) για την παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κατοικία Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Λήδρα»Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διενεργεί διαγωνισμό με συνοπτική διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, Υπηρεσιών Καθαριότητας στην Κατοικία «Λήδρα» του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες που βρίσκεται στη διεύθυνση Στέλιου Ιωάννου 3 στο Στρόβολο. (Αρ. Διαγωνισμού: ΤΚΕΑΑ 12/2021). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι €12.600, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και για περίοδο ισχύος από 1/1/2022 μέχρι 31/12/2022.

2. Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται στο Έντυπο 1 και υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς στο Έντυπο 2 τα οποία επισυνάπτονται πιο κάτω.

3. Σημειώνεται ότι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο λιγότερες ή περισσότερες ώρες παροχής υπηρεσιών έως και 10%, εφόσον αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών της. Ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για όσες ώρες θα παρέχει υπηρεσίες.

4. Παρακαλούμε όπως, σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συμμετοχή, υποβάλετε την προσφορά σας το αργότερο μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00, στο κιβώτιο προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ 67, 2220 Λατσιά (ισόγειο) ή όπως αποσταλούν στην Αναθέτουσα Αρχή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, η οποία θα πρέπει, με ευθύνη του Προσφέροντα, να παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής Προσφορών. Αρμόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής είναι η κα Μαρία Τουμάζου, Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Για ενδεχόμενα ερωτήματα σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtoumazou@dsid.mlsi.gov.cy ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 22482310 με την ένδειξη «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ «ΛΗΔΡΑ» το αργότερο μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 12. Εφόσον οι τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις ζητηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τις σχετικές αποφάσεις της ή με τηλεομοιότυπο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 03:00 μ.μ..


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΤΚΕΑΑ 12.2021 Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Καθαριότητας.doc


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus