Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2021-2023 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2018-2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 02 Απριλίου 2021 για την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του απολογισμού του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020» ανακοινώνει την παράταση στην υποβολή τυχόν σχολίων και εισηγήσεων μέχρι τις 19 Μαΐου 2021.

Τα τριετή Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία αποτελούν το βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που τέθηκαν με την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του στις 19.12.2017.

Το περιεχόμενο του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του απολογισμού του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020» ετοιμάστηκε στη βάση των πληροφοριών και στοιχείων, που συλλέχθηκαν μέσω των σημείων επαφής σε οκτώ Υπουργεία και δύο Υφυπουργεία. Κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εφαρμόζει πολιτικές, μέτρα, προγράμματα και δράσεις που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες σε όλους τους τομείς ζωής: κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, εκπαίδευση, απασχόληση, προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, υγεία, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και πολιτισμό.

Τυχόν σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο μαζί με τα πιο πάνω έγγραφα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/dsipd8b_gr/dsipd8b_gr?OpenDocument στην ηλεκτρονική διεύθυνση mefstathiou@dsid.mlsi.gov.cy.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΙΤΟΥ ΕΣΔΑ 2021-2023.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΔΑ 2018-2020.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΔΑ 2018-2020.doc
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus