Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Δημόσια Διαβούλευση
για το προσχέδιο εναρμονιστικού νομοσχεδίου με τίτλο
«Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023»Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου εναρμονιστικού νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023», από τις 31 Ιουλίου 2023 μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2023.

Σκοπός του εναρμονιστικού νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στο κυπριακό δίκαιο της «Οδηγίας ΕΕ 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» και η θέσπιση πλαισίου για την ορθή λειτουργία της αγοράς όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες και ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία τους.

Με το νέο νομικό πλαίσιο θεσπίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις προσβασιμότητας για πέντε τύπους ψηφιακών προϊόντων (υλικά συστήματα πληροφορικής, τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών για πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών για πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων) και έξι τύπους ψηφιακών υπηρεσιών (υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες πρόσβασης σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, στοιχεία υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών, τραπεζικές υπηρεσίες για καταναλωτές, ηλεκτρονικά βιβλία, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου) που θα διατίθενται στην αγορά μετά τις 28.6.2025. Θεσπίζονται επίσης υποχρεώσεις για τους αντίστοιχους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς, διανομείς και πάροχους υπηρεσιών), καθώς και τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς των εν λόγω προϊόντων και ελέγχου συμμόρφωσης των εν λόγω υπηρεσιών.

Επωφελούμενοι της εφαρμογής της Οδηγίας είναι οι τελικοί χρήστες των προϊόντων και υπηρεσιών που διευκολύνονται στην προσβασιμότητα χρήσης τους, πρώτιστα τα άτομα με αναπηρίες, αλλά και άλλοι ευάλωτοι καταναλωτές όπως οι ηλικιωμένοι, αλλά και γενικότερα οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν λειτουργικούς περιορισμούς στην όραση τους, την ακοή, την ομιλία, την αφή, την αντίληψη.

Βρείτε το προσχέδιο του εναρμονιστικού νομοσχεδίου συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση.

Τυχόν σχόλια/εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mefstathiou@dsid.dmsw.gov.cy, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το πιο κάτω έντυπο.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Πρόσκληση_ΔΔ_O περί της Προσβασιμότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών Νόμος του 2023.doc


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus