Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΤΚΕΑΑ


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), καθώς και τις πρόνοιες του περί Προϋπολογισμού Νόμου 2018, γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δεκαπέντε (15) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (Κλ.Α8) για την εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας για την περίοδο 2018-2020. Οι ανάγκες για την απασχόληση των επτά (7) εργοδοτουμένων αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Επέκταση της Εφαρμογής του Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας και Λειτουργικότητας» και οι ανάγκες για την απασχόληση των οκτώ (8) εργοδοτουμένων αφορούν την υλοποίηση του Έργου «Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης». Τα δύο έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και από εθνικούς πόρους, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» 2014-2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και το έντυπο αίτησης βρίσκονται πιο κάτω στα συνημμένα αρχεία:


Σχετικά Αρχεία:
ocx Δημοσίευση Αιτήσεων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (2).docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ENTIPO 1 AITISI GIA APOSXOLISI ORISMENOU XRONOU .pdf


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus