Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ


Σε συνέχεια δηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας στις 2.3.2021 και στη συνέχεια δημοσιοποιήθηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τα ακόλουθα:

· Απορρίπτεται κάθε γενική και αόριστη αναφορά που έγινε για δήθεν άσκηση βίας ή κακοποίησης από ιατροσυμβούλια που συστήνει το Τμήμα. Στις Επιτροπές Αξιολόγησης Αναπηρίας συμμετέχουν Ιατροί και Επαγγελματίες Αποκατάστασης από τον ιδιωτικό τομέα και ακολουθούν διαδικασίες με βάση Πρωτόκολλα Αξιολόγησης και σύμφωνα με τις συμβάσεις τους με το Τμήμα. Από το 2014 που λειτουργεί το νέο Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας μέχρι σήμερα, συνήθως τα παράπονα που υποβάλλει το κοινό προέρχονται από περιπτώσεις που απορρίφθηκαν για λήψη επιδόματος. Ελάχιστες μεμονωμένες καταγγελίες που υποβλήθηκαν για θέματα συμπεριφοράς των Αξιολογητών διερευνήθηκαν και λήφθηκαν τα κατάλληλα μέτρα.

· Η ανωνυμία των Αξιολογητών που συμμετέχουν στις Επιτροπές Αξιολόγησης και η ανακοίνωση μόνο των ειδικοτήτων τους είναι δυστυχώς αναγκαστική για λόγους διαφύλαξης της αντικειμενικότητας των πορισμάτων αξιολόγησης. Μετά την έκδοση και γνωστοποίηση του πορίσματος αξιολόγησης και εξέτασης της αίτησης του, ο πολίτης, σύμφωνα και με τα ισχύοντα για τα προσωπικά του δεδομένα, δύναται να ζητήσει και να έχει πρόσβαση στον φάκελο αξιολόγησης και να πληροφορηθεί για τα ονόματα των αξιολογητών και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τον αφορούν.

· Το Τμήμα διενεργεί μόνο τις απαραίτητες αξιολογήσεις για να μπορέσει, ως οφείλει στα πλαίσια της νομοθεσίας και των σχεδίων που διαχειρίζεται, να τεκμηριώσει ότι οι δικαιούχοι για παροχές και υπηρεσίες ικανοποιούν τα απαιτούμενα κριτήρια και προϋποθέσεις. Αν κάποιος αιτητής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι νόμοι και τα σχέδια ή κάποιος που λάμβανε ένα επίδομα το έλαβε χωρίς να τα ικανοποιεί, τότε ορθά κρίνεται ως μη δικαιούχος.

· Οι πραγματικοί δικαιούχοι ενημερώνονται όχι μόνο για τα επιδόματα που αιτούνται αλλά και για άλλες παροχές και υπηρεσίες που είναι στη διάθεση τους. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών που το Τμήμα παρέχει ή επιχορηγεί, πέραν των επιδομάτων, είναι η υποστήριξη για ένταξη στην απασχόληση, η υποστήριξη για ένταξη σε κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης, οι κοινωνικοί συνοδοί, η ενδυνάμωση των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες για να παρέχουν υπηρεσίες στα μέλη τους

· Αποστολή του Τμήματος, που ιδρύθηκε από 1.1.2009 ήταν η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα εκσυγχρονίσουν τη διαχείριση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Δώδεκα χρόνια μετά, η διαχείριση αναπηρικών παροχών προς 10.000 λήπτες με δαπάνη €45 εκ. ετησίως, η εφαρμογή του νόμου για τον διορισμό ατόμων με αναπηρίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με 200 διορισθέντες, η εφαρμογή σχεδίων στήριξης στην ανοικτή αγορά εργασίας 370 ατόμων με νοητική και ψυχική αναπηρία, η εφαρμογή σχεδίων κοινωνικών συνοδών με υπηρεσίες προς 1.170 άτομα με οπτική και νοητική αναπηρία και αυτισμό, η δημιουργία 11 νέων κατοικιών υποστηριζόμενης διαβίωσης στην κοινότητα άτομα με νοητική αναπηρία ή αυτισμό, ο συντονισμός της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Αναπηρία αποδεικνύουν πράξεις ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες και βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.Σχετικά Αρχεία:
 Ανακοίνωση ΤΚΕΑΑ για αξιολογήσεις αναπηρίας και υπηρεσίες και παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες.docx


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus