Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Δημόσια Διαβούλευση-Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει για τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας από την 10η Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την 5η Μαΐου 2023.

Σε δημόσια διαβούλευση καλούνται:
• τα άτομα με αναπηρία και οι οργανώσεις τους
• οι δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές) που είναι αρμόδιες για: την πρόσβαση σε υπηρεσίες, την ελεύθερη κυκλοφορία, τις πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία και —στην περίπτωση των χωρών που συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας— τη διαχείριση του πιλοτικού έργου της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας στα κράτη μέλη,
• οι πάροχοι υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών μεταφορών,
• τα άτομα από το ευρύ κοινό που ενδιαφέρονται γι’ αυτόν τον τομέα και άτομα που συνδέονται με άτομα με αναπηρία (π.χ. μέλη της οικογένειας, φίλοι, εργοδότες τους κ.λπ.).

Σκοπός της διαβούλευσης είναι: i) να συγκεντρωθούν οι απόψεις των παρόχων υπηρεσιών και του ευρέος κοινού σχετικά με την πρωτοβουλία· ii) να συλλεχθούν γνώμες και στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα και για τις διάφορες λύσεις (επιλογές πολιτικής) για την αντιμετώπισή του· και iii) να εκπονηθεί μια αξιόπιστη και τεκμηριωμένη ανάλυση. Η διαβούλευση θα συμβάλει στη διασφάλιση της συνολικής ποιότητας της εκτίμησης επιπτώσεων.

Η διαβούλευση διεξάγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και βρίσκεται σε προσβάσιμη μορφή στο πιο κάτω link:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13517-European-Disability-Card/public-consultation_enΔιαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus