Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Τελευταία Νέα


Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας
Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο Σχέδιο Παροχής Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο.

Η βασική ιδέα του προτεινόμενου Σχεδίου είναι η έκδοση μιας Κάρτας που θα παρέχει πρόσβαση σε πλεονεκτήματα και οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες στους τομείς του τουρισμού, μεταφορών και πολιτισμού, όπως έκπτωση ή απαλλαγή από τέλη χρήσης μεταφορικών μέσων, εισόδου σε μουσεία, μνημεία, θέατρα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Η βασική αρχή της Κάρτας είναι η αμοιβαία αναγνώρισή της μεταξύ 8 ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρος, Βέλγιο, Εσθονία, Φιλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία και Ρουμανία).Για την προώθηση και υλοποίηση του έργου το ΤΚΕΑΑ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, όπως Τμήματα και Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τοπικές αρχές και ιδιωτικοί φορείς με τους οποίους συζητήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο κατάλογος των ωφελημάτων που θα παρέχει η Κάρτα στους δικαιούχους της.

Μέρος του Σχεδίου θα αποτελεί ο «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ», ο οποίος θα προσδιορίζει τα πλεονεκτήματα και οφέλη για τους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας. Ο κατάλογος θα είναι δυναμικός και θα έχει την ευελιξία να τροποποιείται έτσι ώστε να εμπλουτίζεται με πρόσθετα ωφελήματα από καιρό σε καιρό.

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η υλοποίηση του πιο πάνω έργου για την χώρα μας και ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρίες, τόσο κύπριους, όσο και ευρωπαίους τουρίστες που θα επισκέπτονται την Κύπρο. Το νέο Σχέδιο υλοποιεί δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που καθορίζει η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως η προσβασιμότητα (Άρθρο 9), η ελεύθερη διακίνηση (Άρθρο 13), η κινητικότητα (Άρθρο 20), η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, ψυχαγωγία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμό (Άρθρο 30) . Επιπλέον, το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει για όλους τους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης. Περίπου 80 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ έχουν κάποιο είδος αναπηρίας και αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα διάφορα εμπόδια διακίνησης. Η καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας με ορισμένα δικαιώματα θα αποτελέσει ένα από τα μέτρα αντιμετώπισης των πιο πάνω εμποδίων και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του δημόσιου διαλόγου και του ρόλου που έχουν να διαδραματίσουν οι πολίτες, το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο Σχέδιο (βλέπε σχετικά αρχεία) και καλεί όλους τους πολίτες και οργανώσεις να συμμετέχουν από σήμερα 23/6/2017 στην εν λόγω ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τα σχόλια, τις απόψεις ή τις εισηγήσεις τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sconstantinou@dsid.mlsi.gov.cy (Σκεύη Κωνσταντίνου, Λειτουργός Κοινωνικής Ενσωμάτωσης) μέχρι τις 14/7/2017 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων επί των ακόλουθων ερωτημάτων:
    1. Κρίνετε ως θετική την υιοθέτηση συγκεκριμένου Σχεδίου για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας στην Κύπρο;

    2. Θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο ορισμός των δικαιούχων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην παράγραφο 3 του προτεινόμενου Σχεδίου;

    3. Θεωρείτε ικανοποιητική τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων όπως αυτή παρουσιάζεται στις παραγράφους 7-9 του προτεινόμενου Σχεδίου;

    4. Εντοπίζετε κάποια βασική ιδιαιτερότητα η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη στη συγκεκριμένη πρόταση;

    Η συμμετοχή όλων των πολιτών και Οργανώσεων στη Δημόσια Διαβούλευση θεωρείται σημαντική για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, η οποία αντανακλά την ποιότητα του Σχεδίου που προωθεί το κράτος.
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Word Προσχέδιο Σχεδίου.dococx Κατάλογος ωφελημάτων.docx


Διαγωνισμός 08/2023

Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας» (αρ. Διαγωνισμού ΤΚΕΑΑ 13/2022)

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ergani

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Ασφαλές Διαδίκτυο

Προσωπικά Δεδομένα

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

Οδηγός για ενιαίας αγοράς της ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΜΕ

Ασφαλές Διαδίκτυο

W3C - WCAG 2.0

Smoke free Cyprus