logo


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΟΥΝ ΩΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ και ΑΤΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, δέχονται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών από σαράντα έξι (46) άτομα για εκτέλεση καθηκόντων Φροντιστών και δώδεκα (12) άτομα για εκτέλεση καθηκόντων Κηδεμόνα/Συντονιστή Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Η πρόσκληση είναι ανοικτή και έχει ισχύ για περίοδο τριών μηνών (21/3/2022 – 20/6/2022).

Α) ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :

1. Θα στελεχώνουν Πλαίσια/Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
2. Η μέριμνα για την ασφάλεια/φροντίδα/προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, η επίλυση θεμάτων καθημερινότητας που έχουν να κάνουν με τη διαβίωση τους στις δομές φιλοξενίας, συνεργασία με τον αρμόδιο Λειτουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών που έχει τον περαιτέρω χειρισμό θεμάτων των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η συνεργασία με άλλους φορείς / υπηρεσίες, η συνοδεία του ασυνόδευτου ανήλικου σε διάφορους φορείς/ υπηρεσίες.

ΩΡΑΡΙΟ :

Τα πρόσωπα που θα παρέχουν υπηρεσίες θα εργάζονται με σύστημα βάρδιας (το σύνολο των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις 37.5 ώρες εργασίας την εβδομάδα), σε Πλαίσια Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία λειτουργούν οι εν λόγω Δομές και δύναται να μετακινούνται, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Το ωράριο της βάρδιας έχει ως ακολούθως:

  · Πρωινή Βάρδια 07.00 – 13.00
  · Απογευματινή Βάρδια 13.00-19.00
  · Νυχτερινή Βάρδια 19.00 – 07.00


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
  Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/ Πρόνοια, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Πολιτική
  (Σημ.:Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
           ή

Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
2) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
  3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.


  ΑΜΟΙΒΗ:

  Για τους κάτοχους Πανεπιστημιακού Διπλώματος, μηνιαία αμοιβή, ύψους €1.165, καταβαλλόμενη ανάλογα με τις ώρες εργασίας

  Για τους κάτοχους με απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης, μηνιαία αμοιβή, ύψους €1.046, καταβαλλόμενη ανάλογα με τις ώρες εργασίας
  Β) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :
   1. Πραγματοποιεί την αρχική συνέντευξη με Ασυνόδευτους Ανήλικους (ΑΑ)
   2. Συνοδεύει τους ΑΑ στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για λήψη κατάθεσης.
   3. Συνεργάζεται με ΑΑ για όλα τα θέματα που μπορεί να τους απασχολούν.
   4. Συνοδεύει τον ΑΑ στην Υπηρεσία Ασύλου για τη διεξαγωγή συνέντευξης σε σχέση με το αίτημά του για διεθνή προστασία
   5. Εκπαιδεύει τους ΑΑ για θέματα αυτοφροντίδας, πχ. Διακίνηση στην πόλη, ανάπτυξη δεξιοτήτων για το νοικοκυριό κ.α.
   6. Βρίσκεται παρόν κατά τη διαδικασία παραλαβής ΑΑ από συγγενικά του πρόσωπα για σκοπούς ανάληψης της φροντίδας του (π.χ. στα πλαίσια του προγράμματος αναδοχής).
   7. Συνεργάζεται τάχιστα με τις αρμόδιες αρχές για διευθετήσεις όσον αφορά τη διαμονή και φροντίδα των ΑΑ.
   8. Μεριμνεί για την εγγραφή των ΑΑ σε σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ώστε να επιτυγχάνεται η τάχιστη ένταξη των ΑΑ. Παράλληλα, επισκέπτεται εκπαιδευτικούς και ενημερώνεται για την πρόοδο του ανήλικου ή για τυχόν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που θα πρέπει να τύχουν συνδιαχείρισης.
   9. Μεριμνεί για την πρόσβαση των ΑΑ σε υπηρεσίες υγείας, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε συνεργασία με τον Υπουργείο Υγείας.
   10. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι μπορεί να είναι πιθανόν θύμα εμπορίας, ενημερώνει το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων και είναι παρών στη διεξαγωγή κατάθεσης.
   11. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ηλικίας που δηλώνει ο ΑΑ, ετοιμάζει και αποστέλλει σχετική έκθεση προς την Υπ. Ασύλου και συμβάλλει στην τροχοδρόμηση αναγκαίων ενεργειών, σε συνεργασία και σε συντονισμό με την Υπηρεσία Ασύλου (π.χ. διενέργεια ιατρικών εξετάσεων).
   12. Συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Ασύλου, Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Υπηρεσίες Υγείας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αστυνομία, ΜΚΟ,κτλ)
   13. Εισηγείται τοποθέτηση σε κατάλληλο πλαίσιο, ανάλογα με την ηλικία ή άλλες ιδιαιτερότητες (π.χ. Πρόγραμμα Αναδοχής, Πλαίσιο ΑΑ, Πρόγραμμα Ημιανεξάρτητης ∆ιαβίωσης, κτλ).
   14. Προωθεί τυχόν αιτήματα των ΑΑ για επανένωση με συγγενικά τους πρόσωπα– Κανονισμός ∆ουβλίνου.
   15. Συνεργάζεται με το ∆ιεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (∆ΟΜ) σε περίπτωση επαναπατρισμού.
   16. Νοείται ότι ο ΛΚΥ συνεργάζεται στενά με τον ιδρυματικό λειτουργό της Δομής για αλληλοενημέρωση και με τον άμεσα Προϊστάμενο του (Συντονιστή) για συνεχή ενημέρωση και λήψη οδηγιών χειρισμού των ΑΑ.
   17. Ετοιμάζει σχέδιο φροντίδας και αποκατάστασης του ΑΑ.
   18. Εισηγείται και συμμετέχει στη σύγκληση πολυθεματικής συνεδρίας όπου κρίνεται αναγκαίο για προώθηση των στόχων.
   19. Σημειώνεται ότι ο αρμόδιος Λειτουργός, πριν την ενηλικίωση του ΑΑ, μεριμνεί για την προώθηση του αιτήματος του για την έγκαιρη χορήγηση του επιδόματος των «Υλικών Συνθηκών Υποδοχής».
   20. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που υλοποιούν προγράμματα κοινωνικής φροντίδας προς ΑΑ για συντονισμό ενεργειών και συνδιαχείριση όπου κρίνεται σκόπιμο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
   1. Τα πρόσωπα που θα παρέχουν υπηρεσίες είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι στη βάση των υπηρεσιακών αναγκών θα τοποθετηθούν σε Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες δύναται να μετακινούνται.
   2. Τα πρόσωπα που θα παρέχουν υπηρεσίες είναι δυνατό να εργάζονται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το σύνολο, όμως, των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα(37,5 ώρες την εβδομάδα).


  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

  1) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
   Κοινωνική Εργασία/Ευημερία/ Πρόνοια, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία,
   (Σημ.:Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο)
  2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής.

  3) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
   4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
    ΑΜΟΙΒΗ:

    Μηνιαία αμοιβή, ύψους €1.696, καταβαλλόμενη ανάλογα με τις ώρες εργασίας
    Για τις πιο πάνω ανάγκες θα καταρτιστούν σχετικοί κατάλογοι.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών Φροντιστών/Επαγγελματιών με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα/συντονιστή μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου/απολυτηρίου λυκείου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18/3/2022, ώρα 14.00, στα Κεντρικά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στην οδό Προδρόμου 63, ΤΚ 2063, Λευκωσία ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.dmsw.gov.cy, ή στo fax 22406763. Επιπρόσθετα για τις θέσεις του Επαγγελματιών με ανάθεση καθηκόντων κηδεμόνα/συντονιστή, είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής Γλώσσας, έτσι όπως διαπιστώνεται από τα αποδεκτά τεκμήρια που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε αντίστοιχες θέσεις του Δημοσίου.

    Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22406711, 22406652