ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Ποιος ο σκοπός του Νόμου;
2. Γιατί χρειάστηκε να ψηφιστεί ένας τέτοιος Νόμος;
3. Πού στηρίζεται η υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν μέτρα, μεταξύ των οποίων και η ποσόστωση, για να προάγουν τις ευκαιρίες ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση;
4. Γιατί όταν αναφερόμαστε στο Νόμο στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τον όρο «ο Νόμος της ποσόστωσης» ή «ο θεσμός της ποσόστωσης»;
5. Έχει εφαρμοστεί ο θεσμός της ποσόστωσης στις προσλήψεις ατόμων με αναπηρίες και σε άλλες χώρες;
6. Τι ποσοστό των προσλήψεων θα αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες;
7. Ποιος θεωρείται άτομο με αναπηρίες για τους σκοπούς του Νόμου αυτού;
8. Ποιος θα αποφασίσει αν ένα άτομο είναι άτομο με αναπηρίες για τους σκοπούς του Νόμου αυτού;
9. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί ένα άτομο με αναπηρίες της ποσόστωσης;
10. Σε ποιες θέσεις μπορούν να διοριστούν άτομα με αναπηρίες με βάση το Νόμο αυτό;
11. Ποιες υπηρεσίες εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε ευρύτερο δημόσιο τομέα;
12. Γιατί ο Νόμος δεν εφαρμόστηκε και στον ιδιωτικό τομέα;
13. Ποιος θα διορίζει ή προσλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες;
14. Οι θέσεις για τα άτομα με αναπηρίες θα προκηρύσσονται ξεχωριστά;
15. Πώς θα ξέρει ένα άτομο με αναπηρίες πότε υπάρχει κενή θέση για να τη διεκδικήσει;
16. Τι πρέπει να κάνει ένα άτομο με αναπηρίες για να επωφεληθεί του Νόμου; Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει;
17. Aν ένα άτομο με αναπηρίες διεκδικήσει πρόσληψη με βάση τις ειδικές διατάξεις του Νόμου αυτού, υπάρχει ενδεχόμενο να χάσει το δικαίωμα ή τη σειρά διορισμού του με βάση τις γενικές διαδικασίες προσλήψεων;
18. Τα άτομα με αναπηρίες θα παρακάθονται σε ειδικές εξετάσεις;
19. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρίες σε εξετάσεις ισότιμα με τα άτομα χωρίς αναπηρίες;
20. Στις περισσότερες θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα απαιτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τι γίνεται με τα άτομα που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη η γνώση ξένης γλώσσας;
21. Ποιος θα κρίνει αν ένα άτομο με αναπηρίες είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία επιδιώκει να διοριστεί;
22. Ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής και πώς θα λειτουργεί;
23. Δεν είναι υποχρεωμένο ένα διορίζον όργανο να υιοθετήσει τη γνωμοδότηση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής;
24. Πώς θα καταρτίζεται και λειτουργεί ο ειδικός κατάλογος των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες;
25. Πώς θα διευκολύνεται το άτομο με αναπηρίες στην εργασία του αφού διοριστεί;
26. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Νόμου και ποιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του;
27. Από πότε ισχύει η εφαρμογή του Νόμου;
28. Είμαι Βρετανός υπήκοος και διαμένω μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι άτομο με αναπηρία και λαμβάνω από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιδόματα αναπηρίας. Θα συνεχίσω να λαμβάνω τα εν λόγω επιδόματα και μετά το BREXIT; Θα μπορώ να υποβάλω και αίτηση για πρόσθετες κοινωνικές αναπηρικές παροχές αυτού του Τμήματος μετά το BREXIT;
29. Είμαι Βρετανός υπήκοος και διαμένω μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχω αποταθεί ποτέ στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Αν μετά την ημερομηνία του BREXIT αποκτήσω αναπηρία για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει κοινωνικές παροχές στους δικαιούχους, θα μπορώ να αποταθώ στο Τμήμα αυτό για να λάβω τις παροχές αυτές;


1. Ποιος ο σκοπός του Νόμου;

O περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος είναι ένα θετικό μέτρο, ένα εργαλείο για την αντιστάθμιση των μειωμένων ευκαιριών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, μέσω της δημιουργίας υποχρέωσης των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα να προσλαμβάνουν σε κενές τους θέσεις, μέχρι ποσοστού 10%, άτομα με αναπηρίες που ικανοποιούν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
2. Γιατί χρειάστηκε να ψηφιστεί ένας τέτοιος Νόμος;

Τα άτομα με αναπηρίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στη δραστηριότητα τους και στη συμμετοχή τους στην κοινωνικοοικονομική ζωή όχι μόνο λόγω της φύσης της αναπηρίας τους αλλά και λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων έναντι της αναπηρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λιγότερες ικανότητες και δεξιότητες από τα άτομα χωρίς αναπηρία, αλλά ότι έχουν λιγότερες ή άνισες ευκαιρίες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους και κυρίως στην εξεύρεση και διατήρηση μιας κατάλληλης απασχόλησης. Όταν η προσφορά κατάλληλων ευκαιριών απασχόλησης και επαγγελματικής αποκατάστασης στα άτομα με αναπηρίες δεν είναι επαρκής από μόνη της, τότε η νομοθετική ρύθμιση της είναι απαραίτητη, ώστε η πολιτεία, δια νόμου, να δημιουργήσει τις ευκαιρίες αυτές που θα εντάξουν τα άτομα με αναπηρίες στην απασχόληση. Γιατί είναι υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν θετικά μέτρα που εξισώνουν τις ευκαιρίες όλων των πολιτών για την ικανοποίηση ενός τόσο σημαντικού δικαιώματος όπως το δικαίωμα στην εργασία.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
3. Πού στηρίζεται η υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν μέτρα, μεταξύ των οποίων και η ποσόστωση, για να προάγουν τις ευκαιρίες ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση;

Η υποχρέωση αυτή στηρίζεται σε γραπτές κατευθυντήριες γραμμές που δίνονται από διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό αλλά και το εθνικό μας δίκαιο όπως: · Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες · Η Σύμβαση αρ. 159 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την Επαγγελματική Αποκατάσταση και Απασχόληση Αναπήρων Προσώπων · Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων του 1989 · Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία · Οι περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι 2000-2007
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
4. Γιατί όταν αναφερόμαστε στο Νόμο στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τον όρο «ο Νόμος της ποσόστωσης» ή «ο θεσμός της ποσόστωσης»;

Ο όρος ποσόστωση χρησιμοποιείται λόγω του ποσοστού 10% των κάθε φορά κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, που θα αναλογούν σε υποψήφιους που είναι άτομα με αναπηρίες.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
5. Έχει εφαρμοστεί ο θεσμός της ποσόστωσης στις προσλήψεις ατόμων με αναπηρίες και σε άλλες χώρες;

Ο θεσμός της ποσόστωσης εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και άλλες. Το ποσοστό του 10% των κενών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που επέλεξε να υιοθετήσει η Κύπρος είναι το ψηλότερο ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
6. Τι ποσοστό των προσλήψεων θα αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες;

10% των θέσεων που κάθε φορά θα πληρώνει ένα διορίζον όργανο θα αναλογεί σε άτομα με αναπηρίες, νοουμένου ότι υπάρχουν υποψήφιοι άτομα με αναπηρίες που ικανοποιούν συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζει ο Νόμος. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει το ψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν το θεσμό της ποσόστωσης. Με τη στρογγυλοποίηση που προβλέπει ο Νόμος για δεκαδικούς αριθμούς που τυχόν προκύπτουν κατά τον υπολογισμό του 10%, ουσιαστικά ο Νόμος θα εφαρμόζεται όπου υπάρχουν 5 υπό πλήρωση θέσεις (κι όχι 10). Στις περιπτώσεις που οι υπό πλήρωση θέσεις είναι λιγότερες από 5, τότε θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη και να προστίθεται ο αριθμός των αντίστοιχων θέσεων που πληρώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και για τις οποίες δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Νόμου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
7. Ποιος θεωρείται άτομο με αναπηρίες για τους σκοπούς του Νόμου αυτού;

Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, άτομο με αναπηρίες σημαίνει άτομο το οποίο μετά από αξιολόγηση από ειδική πολυθεματική επιτροπή, διαπιστώνεται ότι έχει ανεπάρκεια ή μειονεξία η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό που μειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
8. Ποιος θα αποφασίσει αν ένα άτομο είναι άτομο με αναπηρίες για τους σκοπούς του Νόμου αυτού;

Η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται από το Νόμο σε ειδική πολυθεματική επιτροπή που συστήνει το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περισσότερα για τη λειτουργία της επιτροπής παρουσιάζονται στην ερώτηση-απάντηση αρ. 22 πιο κάτω.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
9. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί ένα άτομο με αναπηρίες της ποσόστωσης;

Πέρα από το να τεκμηριωθεί από την ειδική πολυθεματική επιτροπή ότι ένας υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρίες όπως καθορίζει ο Νόμος, για να μπορεί να επωφεληθεί του Νόμου θα πρέπει επίσης να ικανοποιεί τρία βασικά αντικειμενικά κριτήρια: (α) να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης (β) να επιτύχει σε τυχόν απαιτούμενες για τη θέση γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις (γ) να κριθεί κατάλληλος/η για την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης από το αρμόδιο διορίζον όργανο, το οποίο υποχρεούται για το σκοπό αυτό, να λαμβάνει υπόψη και την έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
10. Σε ποιες θέσεις μπορούν να διοριστούν άτομα με αναπηρίες με βάση το Νόμο αυτό;

Σε όλες σχεδόν τις θέσεις εισδοχής στον εισαγωγικό βαθμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (μόνιμες θέσεις, ωρομίσθιο προσωπικό, έκτακτο προσωπικό κλπ) με εξαίρεση τις θέσεις τηλεφωνητή (που ήδη με άλλο ειδικό νόμο απευθύνονται σε άτομα με αναπηρίες), καθώς και εκείνες τις θέσεις στο Στρατό και την Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στις Φυλακές, των οποίων η άσκηση των καθηκόντων απαιτεί απαραιτήτως απουσία κάθε σωματικού, διανοητικού ή ψυχικού περιορισμού.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
11. Ποιες υπηρεσίες εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε ευρύτερο δημόσιο τομέα;

Ευρύτερος δημόσιος τομέας σημαίνει κάθε Υπουργείο, κάθε ανεξάρτητη υπηρεσία ή αρχή ή γραφείο ανεξάρτητου αξιωματούχου, κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμό δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιο απλά, ο θεσμός της ποσόστωσης εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία, στην εκπαιδευτική υπηρεσία, στους ημικρατικούς οργανισμούς και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
12. Γιατί ο Νόμος δεν εφαρμόστηκε και στον ιδιωτικό τομέα;

Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο θεσμός της ποσόστωσης εφαρμόζεται και στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης ατόμων με αναπηρίες ισχύει και για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Στην Κύπρο, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί πρώτα από τους εργοδότες του δημόσιου τομέα που θα δώσουν το παράδειγμα αποδεικνύοντας τα οφέλη τόσο για τα άτομα με αναπηρίες όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της πρακτικής εφαρμογής του Νόμου, είναι πιθανόν μελλοντικά να ξεκινήσει ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους για επέκταση του Νόμου και στον ιδιωτικό τομέα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
13. Ποιος θα διορίζει ή προσλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες;

Τα διορίζοντα όργανα θα διορίζουν/προσλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες δηλαδή οι ίδιες αρχές που διορίζουν/προσλαμβάνουν κάθε υπάλληλο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Με βάση το Νόμο διορίζον όργανο σημαίνει κάθε όργανο το οποίο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή διοικητικές ρυθμίσεις ή πρακτικές που το διέπουν, έχει την αρμοδιότητα πρόσληψης προσώπων σε οποιαδήποτε θέση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
14. Οι θέσεις για τα άτομα με αναπηρίες θα προκηρύσσονται ξεχωριστά;

Όχι. Όλες οι κενές θέσεις θα προκηρύσσονται ενιαία με τον ίδιο τρόπο όπως πριν την εφαρμογή του Νόμου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι άτομα με αναπηρίες, η πλήρωση των κενών θέσεων θα προχωρά κανονικά.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
15. Πώς θα ξέρει ένα άτομο με αναπηρίες πότε υπάρχει κενή θέση για να τη διεκδικήσει;

Κάθε άτομο με αναπηρίες θα πρέπει να παρακολουθεί τις κενές θέσεις που το ενδιαφέρουν, όπως αυτές προκηρύσσονται με τις συνηθισμένες διαδικασίες, μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, του εγχώριου τύπου, των ιστοσελίδων των διαφόρων υπηρεσιών κ.λ.π.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
16. Τι πρέπει να κάνει ένα άτομο με αναπηρίες για να επωφεληθεί του Νόμου; Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει;

Απλώς να δηλώσει την αναπηρία του στην αίτηση του για διορισμό ή στους καταλόγους που έχει εγγραφεί για διορισμό, υποβάλλοντας και σχετικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση για την αναπηρία του. Στη συνέχεια, αφού διαπιστωθεί από το διορίζον όργανο ότι κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα και έχει επιτύχει σε τυχόν γραπτές εξετάσεις που απαιτούνται, ο υποψήφιος θα κληθεί για αξιολόγηση από την ειδική πολυθεματική επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή θα υποβάλει τη γνωμοδότηση της με έκθεση προς το διορίζον όργανο. Ακολουθεί καταρτισμός από το διορίζον όργανο ειδικού καταλόγου των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες, από τον οποίο γίνεται η επιλογή από το διορίζον όργανο για τις θέσεις που αναλογούν σε άτομα με αναπηρίες.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
17. Aν ένα άτομο με αναπηρίες διεκδικήσει πρόσληψη με βάση τις ειδικές διατάξεις του Νόμου αυτού, υπάρχει ενδεχόμενο να χάσει το δικαίωμα ή τη σειρά διορισμού του με βάση τις γενικές διαδικασίες προσλήψεων;

Όχι. Ο σκοπός του Νόμου είναι να δώσει ευκαιρίες και όχι να στερήσει δικαιώματα που ήδη έχουν τα άτομα ανεξάρτητα από την αναπηρία τους. Αν ένα άτομο με αναπηρίες μπορεί να διοριστεί με βάση τις γενικές διαδικασίες προσλήψεων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αναπηρία του, τότε δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί στην περίπτωση του ο Νόμος αυτός.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
18. Τα άτομα με αναπηρίες θα παρακάθονται σε ειδικές εξετάσεις;

Όχι. Οι εξετάσεις όπου αυτές απαιτούνται θα είναι οι ίδιες για όλους του υποψήφιους. Για τα άτομα με αναπηρίες απαιτείται επιτυχία στην εξέταση, ενώ ο βαθμός επιτυχίας θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ των άλλων κριτηρίων αξιολόγησης, μόνο για σκοπούς σύγκρισης μεταξύ ατόμων με αναπηρίες.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
19. Πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρίες σε εξετάσεις ισότιμα με τα άτομα χωρίς αναπηρίες;

Για σκοπούς ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης των ατόμων λόγω των περιορισμών και ειδικών αναγκών που προκαλεί η αναπηρία τους, στις οποιεσδήποτε εξετάσεις απαιτούνται, τα διορίζοντα όργανα θα πρέπει να τους παρέχουν εύλογες διευκολύνσεις και προσαρμογές αναφορικά με την πρόσβαση τους στους χώρους εξέτασης και στα εξεταστικά δοκίμια, το χρόνο εξέτασης τους κ.α. Επίσης, για σκοπούς ενίσχυσης των ικανοτήτων και γνώσεων των ατόμων με αναπηρίες που θα συμμετάσχουν ή που είναι δυνατό να συμμετάσχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες δύναται να διοργανώνει ή να επιχορηγεί σε συνεργασία με τις Οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα άτομα με αναπηρίες προτρέπονται να απευθύνονται στις Οργανώσεις τους, για τη συμμετοχή τους σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
20. Στις περισσότερες θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα απαιτείται η γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τι γίνεται με τα άτομα που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη η γνώση ξένης γλώσσας;

Ο Νόμος έχει προβλέψει ώστε άτομα με αναπηρίες που λόγω της φύσης της αναπηρίας τους έχουν λάβει από εκπαιδευτικά ιδρύματα της μέσης, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης διευκολύνσεις ή απαλλαγές στην εκμάθηση ή εξέταση σε ξένη γλώσσα να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης κατά τις απαιτούμενες εξετάσεις. Επίσης άτομα που για τον ίδιο λόγο δεν κατέχουν το απαιτούμενο προσόν τη ξένης γλώσσας θα εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή νοουμένου ότι κατέχουν όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
21. Ποιος θα κρίνει αν ένα άτομο με αναπηρίες είναι κατάλληλο για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης στην οποία επιδιώκει να διοριστεί;

Την τελική κρίση για την καταλληλότητα ενός ατόμου με αναπηρίες να εκτελέσει τα καθήκοντα της θέσης που διεκδικεί, τη διατηρεί το διορίζον όργανο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Υποχρεούται όμως να λαμβάνει υπόψη και την έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής που θα υποβάλλει γνωμοδότηση και για την καταλληλότητα του ατόμου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
22. Ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής και πώς θα λειτουργεί;

Ρόλος της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής είναι να υποβοηθήσει τόσο τα διορίζοντα όργανα για τη λήψη της απόφασης τους, όσο και τα άτομα με αναπηρίες για την επιστημονική αξιολόγηση και τεκμηρίωση: (α) της αναπηρίας τους, σύμφωνα με τον ορισμό της αναπηρίας που καθορίζει ο Νόμος, και (β) της καταλληλότητας τους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. Η γνωμοδότηση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής θα υποβάλλεται με έκθεση προς το διορίζον όργανο. Η λειτουργία της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής καθορίζονται σε εσωτερικούς κανονισμούς του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προβλέπουν τον καταρτισμό καταλόγων ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας (ψυχολόγων, φυσιοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών κ.α.) σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους, από τους οποίους θα επιλέγονται με κλήρωση οι ειδικοί ανάλογα με την αναπηρία που θα αξιολογείται. Η ειδική πολυθεματική επιτροπή θα συστήνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες ειδικά για τους σκοπούς του Νόμου. Θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, ειδικούς ανάλογα με την υπό αξιολόγηση αναπηρία, καθώς και ένα εκπρόσωπο του Τμήματος. Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αξιολόγησης το Τμήμα δύναται να καλεί επιπρόσθετα και οποιοδήποτε πρόσωπο με σχετική ειδικότητα στον τομέα της υγείας ή/και της εργασίας κρίνει απαραίτητο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
23. Δεν είναι υποχρεωμένο ένα διορίζον όργανο να υιοθετήσει τη γνωμοδότηση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής;

Όχι. Η τελική απόφαση διορισμού/πρόσληψης του ατόμου με αναπηρίες αποτελεί αρμοδιότητα του διορίζοντος οργάνου. Θα πρέπει όμως το διορίζον όργανο να αιτιολογήσει στην απόφαση του τους λόγους που δεν υιοθέτησε τη γνωμοδότηση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
24. Πώς θα καταρτίζεται και λειτουργεί ο ειδικός κατάλογος των υποψηφίων που είναι άτομα με αναπηρίες;

Κάθε άτομο με αναπηρίες που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα αντικειμενικά κριτήρια που απαιτεί ο Νόμος, θα καταχωρείται και σε ειδικό κατάλογο που θα περιλαμβάνει μόνο τους υποψήφιους που είναι άτομα με αναπηρίες. Η σειρά προτεραιότητας των ατόμων με αναπηρίες στον ειδικό κατάλογο θα εξαρτάται από το συγκριτικό μεταξύ τους βαθμό επιτυχίας στις γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις ή τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης δυνάμει οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης εφαρμόζεται από το διορίζον όργανο. Η επιλογή του ποσοστού του 10% των υπό πλήρωση θέσεων θα γίνεται από τον ειδικό κατάλογο. Όπως έχει αναφερθεί και στην ερώτηση-απάντηση 17 πιο πάνω, νοείται ότι ένα άτομο με αναπηρίες που καταχωρείται στον ειδικό κατάλογο, δεν χάνει το δικαίωμα διορισμού ή τη σειρά διορισμού του με βάση τις γενικές διαδικασίες ή γενικό κατάλογο.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
25. Πώς θα διευκολύνεται το άτομο με αναπηρίες στην εργασία του αφού διοριστεί;

Με το διορισμό/πρόσληψη του το άτομο με αναπηρίες έχει δύο βασικά δικαιώματα με βάση το Νόμο: (α) να του παρέχεται ειδικός υποστηρικτικός τεχνολογικός εξοπλισμός που τυχόν είναι απαραίτητος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης απασχόλησης (β) να τοποθετείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας σε σημείο εργασίας που εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της υπηρεσίας, όσο και τις ειδικές ανάγκες που προκύπτουν από το είδος και την κατάσταση της αναπηρίας του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
26. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Νόμου και ποιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του;

Υπεύθυνα για την εφαρμογή του Νόμου είναι όλα τα διορίζοντα όργανα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή τα όργανα που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή διοικητικές ρυθμίσεις ή πρακτικές που τα διέπουν, έχουν την αρμοδιότητα πρόσληψης προσώπων σε οποιαδήποτε θέση απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το Νόμο, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Νόμου ως προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση και, σε συνεργασία με τα διορίζοντα όργανα, να συντονίζει και αξιολογεί την εφαρμογή του. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, κάθε διορίζον όργανο θα αποστέλλει στο Τμήμα, έκθεση με αναλυτικά στοιχεία για τα άτομα με αναπηρίες που θα έχουν προσληφθεί κατά τον προηγούμενο χρόνο, ώστε να ενημερώνεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στη συνέχεια το Υπουργικό Συμβούλιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
27. Από πότε ισχύει η εφαρμογή του Νόμου;

Ο Νόμος έχει τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δηλαδή από τις 23.12.2009, με εφαρμογή σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων που ξεκινά μετά την ημερομηνία αυτή.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
28. Είμαι Βρετανός υπήκοος και διαμένω μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είμαι άτομο με αναπηρία και λαμβάνω από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιδόματα αναπηρίας. Θα συνεχίσω να λαμβάνω τα εν λόγω επιδόματα και μετά το BREXIT; Θα μπορώ να υποβάλω και αίτηση για πρόσθετες κοινωνικές αναπηρικές παροχές αυτού του Τμήματος μετά το BREXIT;

Στην περίπτωση εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης (no deal Brexit), η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε όπως συνεχίσει να προσφέρει τις κοινωνικές παροχές του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προς τους βρετανούς υπηκόους που είναι υφιστάμενοι λήπτες επιδομάτων του ΤΚΕΑΑ. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση, εάν έχετε εγκριθεί/λαμβάνετε κάποια κοινωνική παροχή από το ΤΚΕΑΑ πριν την ημερομηνία εξόδου, θα εξακολουθήσετε να είστε δικαιούχος της εν λόγω παροχής νοουμένου ότι συνεχίζετε να διαμένετε στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνεχίζετε να ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις και κριτήρια της σχετικής Νομοθεσίας/Σχεδίου. Θα μπορείτε επίσης, μετά την ημερομηνία εξόδου, να υποβάλετε αίτηση και να θεωρηθείτε δικαιούχος και πρόσθετων κοινωνικών αναπηρικών παροχών του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, νοουμένου ότι ικανοποιείτε τις προϋποθέσεις και κριτήρια της αντίστοιχης Νομοθεσίας/Σχεδίου.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
29. Είμαι Βρετανός υπήκοος και διαμένω μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν έχω αποταθεί ποτέ στο Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Αν μετά την ημερομηνία του BREXIT αποκτήσω αναπηρία για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία προσφέρει κοινωνικές παροχές στους δικαιούχους, θα μπορώ να αποταθώ στο Τμήμα αυτό για να λάβω τις παροχές αυτές;

Στην περίπτωση εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία Αποχώρησης (no deal Brexit), Bρετανοί υπήκοοι που δεν ήταν ήδη δικαιούχοι για οποιαδήποτε κοινωνική παροχή του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, θα θεωρούνται πλέον υπήκοοι τρίτης χώρας και δεν θα δικαιούνται τις παροχές αυτές αφού οι σχετικές Νομοθεσίες/Σχέδια που διαχειρίζεται το Τμήμα δεν καλύπτουν τους υπηκόους τρίτων χωρών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας

_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες