ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης


Κατοικίες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Το Νέο Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και το Έργο για τη Δημιουργία Νέων Κατοικιών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εγκρίθηκαν με την Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.414 και ημερομηνία 27.09.2017. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» για την προγραμματική περίοδο 2017-2020. Το Σχέδιο αναβαθμίστηκε με νέα απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για τροποποίησή του με αρ. 89.284 και ημερ. 29.04.2020.
Η πρωτοβουλία για την εφαρμογή στην Κύπρο ενός νέου έργου για τη δημιουργία νέων κατοικιών στην κοινότητα ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την συνδιοργάνωση μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μιας ημερίδας για τη «Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στην Φροντίδα στην Κοινότητα», στις 27.1.2017 στη Λευκωσία. Στην ημερίδα αυτή εμπειρογνώμονες της ΕΕ παρουσίασαν στους εμπλεκόμενους φορείς της Κύπρου τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήρες Γραμμές και το Εγχειρίδιο για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών ταμείων για Μετάβαση από την Ιδρυματική Φροντίδα στη Φροντίδα στην Κοινότητα, καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στον τομέα σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 λειτούργησαν 11 νέες κατοικίες υποστηριζόμενης διαβίωσης στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 48 ατόμων με αναπηρίες. Οι κατοικίες λειτουργούν από ανάδοχους φορείς με αναθέτουσα αρχή το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες μετά από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Τον Μάιο του 2019 προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 06/2018 για 10 Κατοικίες/Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατακυρώθηκαν 7 προσφορές που αφορούν τη λειτουργία των ακόλουθων κατοικιών:

- Τρεις κατοικίες για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία (έκαστη) στην επαρχία Λευκωσίας
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λεμεσού
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Πάφου
- Μία κατοικία για πέντε άτομα με οπτική αναπηρία στην επαρχία Λευκωσίας

Η υπογραφή των συμβάσεων με τους ανάδοχους φορείς ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2019 και η λειτουργία των κατοικιών ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020.

Ακολούθως προκηρύχθηκε νέος Διαγωνισμός με αρ. ΤΚΕΑΑ 01/2020 για τη λειτουργία ακόμη τεσσάρων κατοικιών: δύο για δύο άτομα με αυτισμό έκαστη στην επαρχία Λεμεσού, μία κατοικία για τέσσερα άτομα με αυτισμό στην επαρχία Λεμεσού και μία κατοικία για πέντε άτομα με νοητική αναπηρία στην επαρχία Λάρνακας ή Αμμοχώστου.

Η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε και τον Φεβρουάριο του 2021 υπογράφηκαν τέσσερεις νέες συμβάσεις για τη λειτουργία των κατοικιών.

Η λειτουργία των νέων κατοικιών έχει ξεκινήσει εντός του Σεπτεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η πανδημία επηρέασε σημαντικά ως προς την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των κατοικιών.

Όλες οι κατοικίες εποπτεύονται συστηματικά με επιτόπιες επισκέψεις από την Αναθέτουσα Αρχή και την υποβολή μηνιαίων εκθέσεων από πλευράς των Αναδόχων όπου πιστοποιείται η εφαρμογή ενός εξατομικευμένου και ομαδικού προγράμματος στις κατοικίες ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και εξυπηρέτηση όλων των ενοίκων αλλά και η εύρυθμη λειτουργία της κατοικίας ως δομής ενταγμένης εντός της κοινότητας που να εξασφαλίζει μέγιστη κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση στους ένοικούς της.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε το Σχέδιο Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης καθώς και η σχετική αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το Σχέδιο ή το Έργο παρακαλούμε όπως αποτείνεστε στο Τμήμα στο τηλέφωνο 22815041.

Νέο Έργο με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Αγορά 5 κατοικιών για την ενίσχυση της λειτουργίας προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης
Στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για την περίοδο 2021-2026, έχει εγκριθεί με Φορέα Υλοποίησης το ΤΚΕΑΑ, ένα νέο έργο που αφορά την αγορά 5 κατοικιών παγκύπρια και την ανακαίνιση/προσαρμογή τους ώστε να αποτελούν διαθέσιμες κατάλληλες δομές για την λειτουργία προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες που αναθέτει το ΤΚΕΑΑ σε αναδόχους.
Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες