ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό


Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό

To Κέντρο Οικογενειακής Παρέμβασης και Στήριξης για τον Αυτισμό εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 6.5.2019 ως συγχρηματοδοτούμενο Έργο. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Τον Αύγουστο του 2021, κατόπιν διενέργειας Δημόσιου Διαγωνισμού (τα σχετικά αρχεία παρατίθενται πιο κάτω), το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Αναθέτουσα Αρχή, υπέγραψε δημόσια Σύμβαση με την Κοινοπραξία Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Social Element-Centre for Social and Human Development και Codeca- Center for Social Cohesion Development and Care για την Οργάνωση και Λειτουργία του Κέντρου.


Το Κέντρο λειτούργησε τον Οκτώβριο του 2021 σε ανακαινισμένες και ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στο συγκρότημα κτηρίων του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου παρέχοντας τις υπηρεσίες του παγκύπρια.
Αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διάγνωση Διαταραχών στο Φάσμα Αυτισμού, καθώς και προς τις οικογένειές τους. Οι Υπηρεσίες συνίστανται στις εξής:

(α) Υπηρεσία Ψυχολογικής Στήριξης, Συμβουλευτικής και Ψυχοεκπαίδευσης
(β) Υπηρεσία Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης και Στήριξης προς την οικογένεια και το παιδί στα πλαίσια έγκαιρης παιδικής παρέμβασης ειδικά εστιασμένης σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
(γ) Υπηρεσία Κοινωνικής Στήριξης

Η κάθε Υπηρεσία παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό με την αντίστοιχη ειδικότητα.

Το Κέντρο συνεργάζεται με πρότυπο αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού και συγκεκριμένα το Maccabi Health Care Services στο Ισραήλ, για κατάλληλη εποπτεία, εκπαίδευση και καθοδήγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Κέντρο καλώντας το τηλέφωνο +357 22 276560 ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
https://aktidacy.org/

Για όποιες επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το Κέντρο μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο +357 22 815041.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες