ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ο Περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές ΔΙατάξεις) Νόμος, Ν.146 (Ι)/2009


Με τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος, Ν. 146(Ι)/2009, που τέθηκε σε ισχύ από τις 23.12.2009 ρυθμίζεται η πρόσληψη ατόμων με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, σε ποσοστό 10% των εκάστοτε υπό πλήρωση θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σκοπός του Νόμου είναι να προάγει τις ευκαιρίες απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες, αντισταθμίζοντας τις μειωμένες ευκαιρίες που έχουν λόγω της αναπηρίας τους. Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τον Νόμο, να παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Νόμου ως προς την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην απασχόληση και, σε συνεργασία με τα διορίζοντα όργανα, να υποστηρίζει την εφαρμογή του νόμου, συστήνοντας πολυθεματικές επιτροπές που αξιολογούν και γνωμοδοτούν για την αναπηρία και την καταλληλότητα για εργασία.

Οι αξιολογήσεις διενεργούνται στο Κέντρο Αξιολόγησης της Αναπηρίας και οι Πολυθεματικές Επιτροπές αποτελούνται από ιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας (φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγους) με αγορά υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, κάθε διορίζον όργανο αποστέλλει στο Τμήμα έκθεση με αναλυτικά στοιχεία για τα άτομα με αναπηρίες που έχουν προσληφθεί κατά τον προηγούμενο χρόνο, ώστε να ενημερώνονται στη συνέχεια, το Υπουργικό Συμβούλιο, η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

Από το 2010 μέχρι το τέλος του 2016 προσλήφθηκαν στα πλαίσια του νόμου 125 άτομα με αναπηρίες στην εκπαιδευτική υπηρεσία, δημόσια υπηρεσία και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες