ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες


Η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) θεωρείται σταθμός και ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Διευκρινίζει και αποσαφηνίζει με ποιο τρόπο όλα τα δικαιώματα και ελευθερίες εφαρμόζονται για τα άτομα με αναπηρίες και σκοπό έχει να προωθήσει, προστατεύσει και διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για τα άτομα με αναπηρίες. Καθορίζει επίσης τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει μέτρα για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η Σύμβαση είναι:

  · Ο σεβασμός για την εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία, περιλαμβανομένης της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων

  · Η μη διάκριση

  · Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση στην κοινωνία

  · Ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα και αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας και της ανθρωπότητας

  · Η ισότητα ευκαιριών

  · Η προσβασιμότητα

  · Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

  · Ο σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες και ο σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους.


Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011, Ν. 8(ΙΙΙ)/2011 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.3.2011. Με την ψήφιση του Νόμου, η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο ενσωματώνονται στην κυπριακή νομοθεσία. H Σύμβαση του ΟΗΕ και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο τίθενται σε ισχύ για την Κυπριακή Δημοκρατία από την 27η Ιουλίου 2011.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του στις 9 Μαΐου 2012 όρισε τους απαραίτητους μηχανισμούς εφαρμογής και παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 33 της Σύμβασης.


  · Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες έχει αναλάβει το ρόλο του Κεντρικού Σημείου για την εφαρμογή της Σύμβασης.

  · Το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρίες (ΠΣΑΑ), που λειτουργεί στα πλαίσια των περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων 2000-2007 ως συμβουλευτικό σώμα, ασκεί το ρόλο του Συντονιστικού Μηχανισμού.

  · Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Αρχή Ισότητας ορίστηκε ως ο Ανεξάρτητος Μηχανισμός για την προώθηση, προστασία και παρακολούθηση της Σύμβασης.


Τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε προσβάσιμη μορφή (ακουστική μορφή, σε νοηματική γλώσσα και σε easy to read) μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα http://prosvasimo.gr/el/sumvash-ohe-easytoread-me-video-kai-hxoΣχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες