ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το Έργο


Έργο Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας

Το έργο, από την 1/1/2021 εντάχθηκε με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 για συγχρηματοδότηση από τα Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και το Πρόγραμμα «Θάλεια» με τον τίτλο «Επέκταση και Αναβάθμιση του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας». Αποτελεί συνέχεια του έργου «Εφαρμογή του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας στην Κύπρο» που υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, καθώς και του έργου «Επέκταση της Εφαρμογής του Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας», που υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Με το πρώτο έργο σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικά το νέο Σύστημα Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας με την ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου Αξιολόγησης της Αναπηρίας καθώς και της Μονάδας Διαχείρισης του Συστήματος στη Λευκωσία. Με την επέκταση της εφαρμογής του κατά το 2014-2020, λειτούργησαν τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας στη Λεμεσό και Λάρνακα, για να ανταποκριθούν αποκεντρωμένα και παγκύπρια στις αυξημένες ανάγκες αξιολογήσεων νέων αιτητών και υφιστάμενων ληπτών κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Τα αποτελέσματα και οφέλη από την μέχρι στιγμής εφαρμογή του νέου Συστήματος Αξιολόγησης Αναπηρίας, που βασίζεται στην Διεθνή Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) είναι:

 Η ολιστική αξιολόγηση, πιστοποίηση και τεκμηρίωση της αναπηρίας, των αναγκών και των δυνατοτήτων κάθε ατόμου με αναπηρία και η διαπίστωση και πρόταση των καταλληλότερων για τα δεδομένα του παρεμβάσεων στήριξής του σε κάθε τομέα της ζωής του, με τη διάνοιξη νέων προοπτικών κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσής του.
 Η αποφυγή της ταλαιπωρίας των ατόμων με αναπηρίες μέσα από πολλαπλές, χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες για την αξιολόγησή τους και η προσφορά ενός σύγχρονου, επιστημονικού, ομοιόμορφου και αξιόπιστου νέου αξιολογητικού μηχανισμού.
 Η έκδοση Ολοκληρωμένου Πορίσματος Αναπηρίας για κάθε άτομο, κοινά αποδεκτού από τις κρατικές υπηρεσίες.
 Η δημιουργία μιας επιστημονικά τεκμηριωμένης βάσης δεδομένων σε σχέση με την κατάσταση της αναπηρίας των ατόμων με αναπηρίες και η σταδιακή δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο.
 Η παροχή πληροφόρησης για αποτελεσματικότερη στόχευση και πιο ορθολογική κατανομή των κρατικών πόρων και η υποστήριξη της διαμόρφωσης των κατάλληλων πολιτικών, για την ικανοποίηση των αναγκών και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες.
 Η συστηματοποίηση της χρήσης του επιστημονικού εργαλείου του International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) στην Κύπρο και η ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης για την αναπηρία.

Tο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας της Λεμεσού-Πάφου στεγάζεται στο ισόγειο του Hyper Tower, στην οδό Αποστόλου Ανδρέα 11, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός.
Το Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας – Αμμοχώστου το οποίο λειτουργούσε από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Λευκωσίας, μεταστεγάστηκε σε κτήριο στο Μενεού από τον Οκτώβριο 2021, στην οδό Ακροπόλεως 25 και Χανίων, 7000 Μενεού. Με τη λειτουργία του Κέντρου Αξιολόγησης Λάρνακας - Αμμοχώστου έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο των τριών Κέντρων Αξιολόγησης Αναπηρίας.
Η λειτουργία τριών Κέντρων παγκύπρια είναι αναγκαία για τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών που δεν θα αναγκάζονται να μεταβαίνουν για την αξιολόγηση τους στη Λευκωσία καθώς και για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού αιτητών σε μικρότερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση του χρόνου αναμονής των ατόμων που αιτούνται για κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. To Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας παρέχει πιστοποίηση δικαιωμάτων των πολιτών για μηνιαία επιδόματα του Τμήματος και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για επιχορήγηση κατ’ οίκον φροντίδας της ΥΔΕΠ, για υπηρεσίες υποστηριζόμενης διαβίωσης, υπηρεσίες ένταξης στην απασχόληση με στήριξη, διορισμό στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βάση τη σχετική νομοθεσία, επιχορήγηση δημιουργίας μικρών μονάδων αυτοεργοδότησης, Δελτίο Στάθμευσης και Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας.
Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η Αναβάθμιση του Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας με τον ποιοτικό έλεγχο του, την επιστημονική αναβάθμιση των μεθόδων και των διαδικασιών του και την καθιέρωση επίσημης συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

α) Σε προσωπικό / ατομικό επίπεδο:
• αξιολόγηση / επαναξιολόγηση της αναπηρίας
• αξιολόγηση/επαναξιολόγηση των αναγκών για κατ’ οίκον φροντίδα
• αξιολόγηση/ επαναξιολόγησηγια υποστηρικτικές υπηρεσίες ανεξάρτητης διαβίωσης,
• αξιολόγηση/επαναξιολόγηση των ικανοτήτων για εργασία και των δυνατοτήτων απασχόλησης
• ενημέρωση για τα δικαιώματα του πολίτη σε κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες
• παροχή Ολοκληρωμένων Πορισμάτων Αξιολόγησης γενικά αποδεχτών κατά την εξέταση των αιτήσεων του πολίτη για κρατικές παροχές/υπηρεσίες.

(β) Σε επίπεδο κρατικών υπηρεσιών:
• ανεξάρτητη πιστοποίηση της ύπαρξης της αναπηρίας, του τύπου και της έκτασης της, καθώς και των αναγκών του πολίτη για υποστηρικτικές παρεμβάσεις
• εκθέσεις και γνωματεύσεις για την απονομή δικαιωμάτων σε παροχές και υπηρεσίες
• ενδυνάμωση της γνώσης και εμπειρίας στη διαχείριση της αναπηρίας
• δημιουργία βάσης δεδομένων για την αναπηρία στην Κύπρο
• συγκέντρωση στοιχείων και τροφοδότηση εισηγήσεων για ενίσχυση μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων προς υποστήριξη των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες.

(γ) Σε επίπεδο του συνόλου της κοινωνίας:
• ενίσχυση της γνώσης, της κατανόησης και της προσέγγισης της αναπηρίας στη βάση των αρχών και αξιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
• αύξηση του αριθμού και βελτίωση της εμπειρίας των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αναπηρία, στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
• ενίσχυση της ενσωμάτωσης των πολιτών με αναπηρίες στην κοινωνία.Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2012 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες